Not 23 Eget kapital


Ladda ned Excel

Reserver   2022-12-31 2021-12-31
Omräkningsreserv      
Ingående omräkningsreserv   22 −50
Årets omräkningseffekt   455 72
Utgående omräkningsreserv   477 22
       
Antal utestående aktier 2022 A-aktier B-aktier Samtliga aktieslag
Vid årets början 4 615 136 117 337 625 121 952 761
Inlösen av optioner 243 500 243 500
Återköp av egna aktier −360 000 −360 000
Vid årets slut 4 615 136 117 221 125 121 836 261

Ladda ned Excel

Antal utestående aktier 2021 A-aktier B-aktier Samtliga aktieslag
Vid årets början 4 615 136 107 872 311 112 487 447
Företrädesemissiom 7 951 958 7 951 958
Inlösen av optioner 13 356 13 356
Avyttring av egna aktier 1 500 000 1 500 000
Vid årets slut 4 615 136 117 337 625 121 952 761

Redovisningsprincip

Eget kapital

Återköp av egna aktier förekommer och styrelsen föreslår normalt att få mandat till återköp av egna aktier, vilket innebär att förvärva så många aktier att Addlifes egna innehav vid var tid inte överstiger tio procent av samtliga aktier i bolaget. Syftet med återköp är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i sitt arbete med bolagets kapitalstruktur, att möjliggöra att använda återköpta aktier som likvid vid förvärv, samt att säkerställa bolagets åtaganden i de befintliga incitamentsprogrammen.  Vid återköp av egna aktier reducerar köpeskillingen i sin helhet balanserade vinstmedel. Likvid från avyttring av egetkapitalinstrument redovisas som en ökning av balanserade vinstmedel, liksom eventuella transaktionskostnader. Utdelning redovisas som skuld efter det att årsstämman godkänt utdelningen. 

Omräkningsreserv

Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av finansiella rapporter från utländska verksamheter som har upprättat sina finansiella rapporter i en annan valuta än den valuta som koncernens finansiella rapporter presenteras i. 

Moderbolaget

Bundna fonder

Bundna fonder får inte minskas genom vinstutdelning.

Överkursfond

En överkursfond uppkommer i samband med att en nyemission tecknas till överkurs och ingår i summa fritt eget kapital.

Balanserade vinstmedel

Utgörs av föregående års fria egna kapital efter en eventuell reservfondsavsättning och efter att en eventuell vinstutdelning lämnats. Utgör tillsammans med årets resultat och överkursfond summa fritt eget kapital, det vill säga det belopp som finns tillgängligt för utdelning till aktieägarna.

Antal aktier

Antalet aktier per 31 december 2022 utgörs dels av 4 615 136 aktier av serie A medförande 10 röster per aktie och dels av 117 221 125 aktier av serie B medförande 1 röst per aktie. Aktiens kvotvärde är 0,51 SEK. 613 989 aktier av serie B har återköpts, inom ramen för bolagets pågående återköpsprogram. Netto, efter avdrag för återköpta aktier, uppgår antalet B-aktier till 117 835 114.