AFFÄRSOMRÅDE

Affärsområde Labtech

Affärsområdet Labtech erbjuder produkter, lösningar och tjänster inom bland annat diagnostik, biomedicinsk forskning och laboratorieanalys. Kunderna är till exempel sjukhus, forskningslaboratorier, läkemedelsföretag och aktörer inom livsmedelsindustrin, huvudsakligen i Norden och övriga Europa.

Dotterbolagen inom Labtech har ett nära samarbete med kunder och leverantörer genom välutvecklade lokala försäljnings- och serviceorganisationer. Bolagen har starka marknadspositioner och högkvalificerad personal. Inom affärsområdet erbjuder vi produkter och lösningar, inklusive utrustning, förbrukningsvaror och reagenser, som används för att diagnostisera sjukdomar och bedriva forskning. Vi tillhandahåller också utbildning och teknisk service för att underlätta effektiv användning av utrustningen. Som distributör har vi möjlighet att snabbt reagera på en föränderlig marknad och leverera kundanpassade lösningar. Cirka 75 procent av försäljningen kom från offentliga upphandlingar under 2022.

Dynamisk graf: Labtech nettoomsättning per marknad

LABTECH I SIFFROR

Nettoomsättning: 3 880 MSEK
EBITA: 667 MSEK
EBITA marginal: 17,2%
Anställda: 767
Andel av koncernens
nettoomsättning:
43%

 

Marknadsutveckling 2022

Labtech hade en stark start på året med stor andel covid-19 relaterade produkter, vilket sedan minskat succesivt i takt med att smittspridning har minskat. Under senare delen av året har covid-19 testningen framförallt varit fokuserad på vårdpersonal och patienter i behov av sjukhusvård. Testningen förväntas framöver utföras i kombination med test för andra respiratoriska sjukdomar, varför denna försäljning inte kommer att särredovisas framgent.  

I takt med att pandemin avtagit har övriga delar av verksamheten kommit igång med ökad efterfrågan inom diagnostik, forskning och läkemedelsutveckling. Till följd av marknadsläget finns det dock en ökad osäkerhet kring statsfinansierade och akademiska forskningsbudgetar. Efterfrågan har ökat på mer traditionella laboratoriereagenser samt produkter för gensekvensering, cellterapi och cancerimmunologi, samt instrumentering. Försäljningen av våra egna avancerade instrument har haft stark tillväxt i USA, Europa och Kina. Den organiska tillväxten exklusive covid-19 uppgick för helåret 2022 till 6 procent.

Personalbristen i vården påverkar även diagnostikverksamheten och driver på behovet av en omställning till effektivare processer. Utvecklingen märks genom ökande intresse för tidsbesparande teknologier och den service och de tjänster som våra dotterbolag erbjuder. Behovet av utbildning och support blir allt viktigare för våra kunder som måste bedriva komplicerad verksamhet i en miljö präglad av personalbrist och hög personalomsättning. 

AddLife kan erbjuda leverantörer en stark kommersiell organisation med lokal närvaro i 29 europeiska länder. Nya distributionsavtal för innovativa produkter har etablerats i flera länder och förväntas tillföra en ytterligare intressant potential för framtida tillväxt.

Två förvärv har genomförts inom Labtech under året. I april förvärvades det tyska bolaget BioCat, som är en specialiserad distributör av produkter och tjänster för forskning inom Life Science. BioCat marknadsför och säljer en bred portfölj av instrument och reagenser inom de snabbväxande områdena genomics, proteomics och cellbiologi till forskningsinriktade kunder inom universitet och högskolor, läkemedelsindustrin och biotech. Förvärvet stärker AddLifes närvaro i Tyskland samtidigt som det öppnar för samarbetsmöjligheter med våra övriga bolag i Europa som är verksamma inom samma produktsegment. I juli förvärvades också det svenska bolaget JK Lab, en specialiserad distributör av instrument och tjänster inom materialprovning. Bolaget har integrerats in i det befintliga Labtech-bolaget Bergman Labora.  

Service och utbildning - allt viktigare del av erbjudandet

Behovet av utbildning och stöd blir allt viktigare för våra Labtech-kunder, som driver komplex verksamhet i en miljö med ökande krav på efterlevnad av standarder och lagstiftning.

AddLifes danska bolag Holm & Halby är en ledande serviceleverantör och distributör av laboratorieutrustning, med ett dedikerat och välutbildat team som tillhandahåller omfattande expertis inom konsultation, utbildning och service. Varje år utför Holm & Halby 10 000 serviceinsatser som omfattar förebyggande underhåll och reparationer. Bolaget erbjuder även mervärde för kunder genom praktiska utbildningsseminarier. LAF (laminärt luftflöde) körkortet introducerades 2012, efter att ha identifierat en möjlighet att utbilda slutanvändare om deras hälsa och säkerhet vid användning av biologiska säkerhetsskåp. Ett LAF-skåp kan erbjuda skydd mot de potentiellt farliga material som laboratoriepersonal arbetar med men fullständigt skydd uppnås endast genom korrekt användning. Under de senaste tio åren har över 800 LAF-körkort utfärdats och totalt 1 100 körkort för olika typer av laboratorieutrustning.

   

Stark position i Europa – ett värde för leverantörer och kunder

AddLifes bolag har en stark kommersiell organisation med säljare, marknadsföringsresurser, kundsupport och servicepersonal i ett stort antal europeiska länder. Bolagen inom Labtech har under 2022 driviten gemensam kampanj för att komma i kontakt med nya leverantörer och höja medvetenheten om vår stärkta europeiska position med närvaro i 29 länder. Kampanjen lanserades under tredje kvartalet, över sociala mediekanaler och vår hemsida. Det var en ny och lyckad ansats som resulterade i ett antal nya kontakter och möjlighet till nya distributionsavtal för flera bolag. Kampanjen ledde till över 10 000 visningar på LinkedIn och denna affärsutvecklingsansats kommer att fortsätta under 2023.

 

LABTECHS STYRKOR

 • Engagerade medarbetare med hög utbildningsnivå och många års erfarenhet inom sitt segment
 • Produkter, service, utbildningsprogram och rådgivningstjänster av hög kvalitet
 • Långsiktigt samarbete med ledande leverantörer och exklusiva distributionsrättigheter
 • Välutvecklad teknisk serviceorganisation med lokal förankring

LABTECHS PRODUKTSEGMENT

 • Hematologi
 • Patologi
 • Patientnära diagnostik (POC)
 • Cellbiologi
 • Genetik
 • Mikrobiologi
 • Virologi
 • Molekylärbiologi
 • Klinisk kemi
 • Immunologi
 • Förbrukningsartiklar
 • Analysinstrument

Senast uppdaterad: 2023-03-29 22:05:39 av sophia.dernulf@add.life