FÖRVÄRV

Förvärv

Förvärv är en viktig del av AddLifes tillväxtstrategi och vi har en väletablerad och strukturerad process för att såväl identifiera, förvärva, integrera och utveckla bolag. Processen inför ett nytt förvärv kan pågå under flera år. Vi önskar en nära dialog med ägarna utifrån våra grundläggande värderingar och decentraliserade styrmodell. Inför ett förvärv är det också viktigt att vi har en gemensam vision för bolagets framtid.

 

Identifiering
AddLife söker ständigt efter intressanta bolag att förvärva och som vill utvecklas tillsammans med oss. Nya bolag tillför nya marknadsnischer, närvaro på nya geografiska marknader och/eller kompletterar befintligt produkt- och tjänsteutbud. Vi söker efter välskötta europeiska life-science bolag med en stark position i en marknadsnisch. Bolaget ska ha en god lönsamhet, en hållbar affärsmodell och en företagskultur i linje med vår. Vi ser även ett fortsatt engagemang från ledning och nyckelpersoner som ett viktigt kriterium.

Vi har ett kontinuerligt inflöde av nya intressanta bolag att potentiellt förvärva från vårt nätverk av egna bolag, en strukturerad egen sökprocess, AddLifes nätverk på olika nivåer samt från externa företagsrådgivare och mäklare. Ett önskemål är att tidigt i processen komma till en nära och exklusiv dialog med bolagets ägare.

Utvärdering
När ett potentiellt förvärv identifierats och båda parter är överens om att fortsätta dialogen går processen in i en utvärderingsfas. Potentiella förvärv utvärderas utifrån en mängd kriterier såsom marknadsposition och varumärke, produkterbjudande, kunder, väletablerade leverantörsrelationer, kunskaps- och teknikinnehåll, konkurrenter, ESG (hållbarhet), finansiell ställning samt nyckelpersoners ledarskap och fortsatta engagemang. Att verksamheten bedrivs på ett engagerat och ansvarsfullt sätt är avgörande för att skapa långsiktig hållbar tillväxt och lönsamhet, vilket därför även är av stor vikt i utvärderingen.

Transaktion
I transaktionsfasen kommer vi slutligen överens om ett pris som gör att affären blir värdeskapande för båda parter. Vi använder oss oftast av en förvärvsstruktur med en tilläggsköpeskilling som innebär att en del av köpeskillingen betalas ut om bolaget når en viss lönsamhetsnivå efter förvärvet. Det är också viktigt att det förvärvade bolagets viktigaste leverantörer och samarbetspartners samtycker till förvärvet. Överenskommelsen mynnar ut i ett överlåtelseavtal och efter undertecknande kommuniceras transaktionen i ett pressmeddelande.

Begränsad integration
I vår decentraliserade affärsmodell har varje bolag eget ansvar för sin strategi och resultat samt behåller sitt eget varumärke och identitet. Verksamheten bedrivs fortsatt självständigt och med stor frihet under ansvar. Integrationen är därmed relativt begränsad och består i huvudsak av att införa AddLifes modell för finansiell styrning samt AddLifes företagskultur genom utbildning i AddLifes kärnvärden, uppförandekod, finansiella mål och hållbarhet. På detta sätt bibehåller de förvärvade bolagen sin entreprenöriella anda och sitt kund- och affärsfokus och blir inte belastade av administrativa processer och integrationsprojekt.

Aktivt och värdeskapande ägarskap
Genom att vara en del av AddLife får bolaget en långsiktig ägare med branschkunskap som stödjer ledningen via ett aktivt och engagerat ägarskap. Finansiell stabilitet, resurser och verktyg erbjuds som gör det enklare och mer effektivt att utveckla verksamheten. AddLife stödjer även bolagen genom att tillsätta en styrelse med kompetenser anpassade till bolagens storlek, segment samt affärssituation.

Senast uppdaterad: 2023-03-30 12:00:20 av jamilah.wass@add.life