Denna rapport innehåller finansiella nyckeltal i enlighet med de ramverk som AddLife tillämpar, vilket baseras på IFRS. Därutöver finns andra nyckeltal (alternativa nyckeltal) som inte direkt kan utläsas eller härledas ur de finansiella rapporterna. Dessa nyckeltal är centrala för förståelsen och utvärderingen av AddLifes verksamhet och finansiella ställning. De ska inte ses som en ersättning för de mått som definieras enligt IFRS utan snarare som ett komplement till den finansiella rapporteringen. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Nyckeltalen presenteras i flerårsöversikten och kommenteras i förvaltningsberättelsen. De nyckeltal som utgör de finansiella målen återfinns med kommentarer i avsnittet ”Finansiella mål”.  

Ladda ned Excel

Avkastning på eget kapital      
Resultat efter skatt hänförligt till aktieägarna i procent av aktieägarnas andel av genomsnittligt eget kapital.  
Avkastning på eget kapital mäter ur ett ägarperspektiv den avkastningen som ges på ägarnas investerade kapital.  
       
  2 022 2021  
Årets resultat enligt resultaträkningen 483 721  
Eget kapital årsgenomsnitt 4 627 3 091  
       
Avkastning på eget kapital 483/4 627=10% 721/3 091=23%  
       
Avkastning på rörelsekapital (R/RK)      
EBITA i förhållande till genomsnittligt rörelsekapital.  
R/RK används för att analysera lönsamhet och som premierar högt EBITA-resultat och lågt rörelsekapitalbehov  
       
  2 022 2021  
Rörelseresultat före immateriella avskrivningar, EBITA, R 1 221 1 273  
Rörelsekapital genomsnittligt (RK) 2 008 1 347  
R/RK 1 221/2 008=61% 1 273/1 347=95%  
       
Avkastning på sysselsatt kapital      
Resultat efter finansnetto plus räntekostnader plus/minus valutakursförändringar i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.  
       
  2 022 2021  
Resultat före skatt enligt resultaträkningen 602 927  
Räntekostnader enligt not 12 (+) 112 57  
Valutakursförändringar netto enligt not 12 88 10  
Resultat efter finansnetto plus räntekostnader 802 994  
       
Sysselsatt kapital årsgenomsnitt 10 080 8 509  
       
Avkastning på sysselsatt kapital 802/10 080=8% 994/8 509= 12%  
       
EBITDA      
Rörelseresultat före avskrivningar.      
EBITDA används för att analysera lönsamheten genererad av den operativa verksamheten.  
       
  2 022 2021  
Rörelseresultat enligt resultaträkningen 808 996  
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar enligt not 16 (+) 309 201  
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar enligt not 15 (+) 413 277  
       
Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA 1 530 1 475  
       
EBITA      
Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar.  
EBITA används för att analysera lönsamheten genererad av den operativa verksamheten.  
       
  2022 2021  
Rörelseresultat enligt resultaträkningen 808 996  
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar enligt not 15 (+) 413 277  
Rörelseresultat före immateriella avskrivningar, EBITA 1 221 1 273  
       
EBITA-marginal      
EBITA i procent av nettoomsättningen.      
EBITA-marginal används för att analysera värdeskapande från den operativa verksamheten.  
       
  2022 2021  
Rörelseresultat före immateriella avskrivningar, EBITA 1 221 1 273  
Nettoomsättning enligt resultaträkningen 9 084 7 993  
       
EBITA-marginal 1 221/9 084=13,4% 1 273/7 993= 15,9%  
       
Eget kapital per aktie      
Aktieägarnas andel av eget kapital dividerat med antal utestående aktier på balansdagen.  
       
  2022 2021  
Aktieägarnas andel av eget kapital enligt balansräkningen 4 968 4 285  
Antal utestående aktier på balansdagen, ’000 121 836 121 953  
       
Eget kapital per aktie 4 968/121 836=40,76 4 285/121 953=35,14  
       
Kassaflöde per aktie      
Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier.  
       
  2 022 2021  
Kassaflöde från den löpande verksamheten 909 1 010  
Genomsnittligt antal aktier 121 779 119 418  
       
Kassaflöde per aktie 909/121 779=7,46 1 010/119 418=8,46  
       
Nettoskuldsättningsgrad      
Räntebärande nettoskuld i förhållande till eget kapital.  
Nettoskuldssättningsgrad används för att analysera finansiell risk.  
       
  2022 2021  
Räntebärande nettoskuld 5 410 3 870  
Eget kapital enligt balansräkningen 4 971 4 291  
       
Nettoskuldsättningsgrad 5 410/4 971=1,1 3 870/4 291= 0,9  
       
Resultat per aktie      
Aktieägarnas andel av årets resultat i relation till genomsnittligt antal aktier.  
       
  2022 2021  
Aktieägarnas andel av årets resultat enligt resultaträkningen 480 719  
Genomsnittligt antal aktier 121 779 119 418  
       
Resultat per aktie 480/121 779=3,96 719/119 418=6,03  
       
Resultattillväxt EBITA      
Årets EBITA minskat med föregående års EBITA dividerat med föregående års EBITA.  
Resultattillväxt EBITA används för att analysera värdeskapande från den operativa verksamheten.  
       
  2 022 2021  
Årets rörelseresultat före immateriella avskrivningar, EBITA (+) 1 221 1 273  
Föregående års rörelseresultat före immateriella avskrivningar, EBITA (–) −1 273 −802  
Årets resultattillväxt EBITA −52 471  
       
Resultattillväxt EBITA -52/1 273=-4% 471/802=59%  
       
       
Räntebärande nettoskuld      
Räntebärande skulder och räntebärande avsättningar med avdrag för likvida medel.  
Nettoskulden används för att följa skuldutvecklingen och analysera skuldsättning och eventuell nödvändig återfinansiering.  
       
Enligt balansräkningen 2022 2021  
Långfristiga räntebärande skulder 2 969 788  
Avsättningar till pensioner 60 82  
Räntebärande avsättningar 134 32  
Kortfristiga räntebärande skulder 2 623 3 314  
Räntebärande skulder och avsättningar 5 786 4 216  
       
Likvida medel (–) −376 −345  
       
Räntebärande nettoskuld 5 410 3 870  
       
Räntebärande nettoskuld/EBITDA      
Räntebärande nettoskuld dividerat med EBITDA.  
Räntebärande nettoskuld jämfört med EBITDA ger ett nyckeltal för nettoskulden i relation till kassagenererade resultat i rörelsen, det vill säga ger en indikation på verksamhetens förmåga att betala sina skulder. Detta mått används allmänt av finansiella institutioner för att mäta kreditvärdighet.  
       
  2 022 2021  
Räntebärande nettoskuld 5 410 3 870  
Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA 1 530 1 475  
       
Räntebärande nettoskuld/EBITDA 5 410/1 530=3,5 3 870/1 475=2,6  
       
Räntetäckningsgrad      
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) i förhållande till räntekostnader.  
       
  2022 2021  
EBITDA 1 530 1 475  
Räntekostnader 112 57  
       
Räntetäckningsgrad 1 530/112=14 1 475/57=26  
       
Rörelsekapital      
Summan av varulager och kundfordringar med avdrag för leverantörsskulder. Vid beräkning av R/RK används årets genomsnittliga rörelsekapital.  
Rörelsekapital används för att analysera hur mycket rörelsekapital som är bundet i verksamheten.  
       
  2022 2021  
Varulager årsgenomsnitt (+) 1 543 1 032  
Kundfordringar årsgenomsnitt (+) 1 321 998  
Leverantörsskulder årsgenomsnitt (–) −856 −683  
       
Rörelsekapital genomsnitt (RK) 2 008 1 347  
       
Rörelsemarginal      
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.      
       
  2022 2021  
Rörelseresultat enligt resultaträkningen 808 996  
Nettoomsättning enligt resultaträkningen 9 084 7 993  
       
Rörelsemarginal 808/9 084=8,9% 996/7 993=12,5%  
       
       
Soliditet      
Eget kapital i procent av summa tillgångar.      
Soliditet används för att analysera finansiell risk och visar hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital.  
       
  2022 2021  
Eget kapital enligt balansräkningen 4 971 4 291  
Summa tillgångar enligt balansräkningen 13 057 10 596  
       
Soliditet 4 971/13 057=38% 4 291/10 596= 40%  
       
Skuldsättningsgrad      
Räntebärande skulder och räntebärande avsättningar i förhållande till eget kapital.  
       
Enligt balansräkningen 2 022 2021  
Långfristiga räntebärande skulder 2 969 788  
Avsättningar till pensioner 60 82  
Räntebärande avsättningar 134 32  
Kortfristiga räntebärande skulder 2 622 3 314  
Räntebärande skulder och avsättningar 5 785 4 216  
       
Eget kapital enligt balansräkningen 4 971 4 291  
       
Skuldsättningsgrad 5 785/4 971=1,2 4 216/4 291=1,0  
       
Sysselsatt kapital      
Summa tillgångar reducerat med icke räntebärande skulder och avsättningar.  
       
Enligt balansräkningen 2022 2021  
Uppskjutna skatteskulder 459 489  
Leverantörsskulder 957 796  
Skatteskulder 70 110  
Övriga skulder 268 301  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 487 380  
Avsättningar 52 10  
Icke räntebärande skulder och avsättningar 2 293 2 087  
       
Summa tillgångar enligt balansräkningen 13 057 10 596  
       
Sysselsatt kapital 13 057-2 293=10 764 10 596-2 087= 8 509  
       
Vinstmarginal      
Resultat före skatt i procent av nettoomsättningen.  
       
  2022 2021  
Resultat före skatt enligt resultaträkningen 602 927  
Nettoomsättning enligt resultaträkningen 9 084 7 993  
       
Vinstmarginal 602/9 084=6,6% 927/7 993= 11,6%  
Senast uppdaterad: 2023-04-28 11:44:25 av Eva Berger