Hållbarhet

Bidrag till FNs globala mål

FN:s mål för hållbar utveckling är en plan fram till 2030 med 17 punkter för att stoppa extrem fattigdom, bekämpa ojämlikhet och orättvisor samt skydda planeten. För att uppnå dessa globala mål krävs betydande insatser på alla nivåer i samhället, inte minst inom näringslivet, som har en viktig roll i förändringsarbetet.
Baserat på vår bedömning av väsentlighet och intressentdialog har vi identifierat tre områden där vi kan bidra mest till de globala målen för hållbar utveckling. Dessa ligger väl i linje med våra hållbarhetsmål.

3. God hälsa och välbefinnande

3.4 Senast 2030 minska förtida dödlighet i icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel genom förebyggande och behandling samt främja psykisk hälsa och välbefinnande.

3.B Stödja forskning och utveckling av vacciner och läkemedel mot smittsamma och icke smittsamma sjukdomar, ge tillgång till viktiga läkemedel och vacciner till överkomliga priser och ge alla tillgång till läkemedel.

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

8.3 Främja skapande av anständiga jobb, entreprenörskap, kreativitet och innovation samt uppmuntra bildandet av mikroföretag samt små och medelstora företag, och deras tillväxt, bland annat genom tillgång till finansiella tjänster.

8.4 Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion, och sträva efter att frikoppla ekonomisk tillväxt från miljöförstöring.

12. Hållbar konsumtion och produktion

12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och effektiv användning av naturresurser.

12.7 Främja hållbara metoder för offentlig upphandling i enlighet med nationell politik och nationella prioriteringar.

Senast uppdaterad: 2023-03-24 11:18:44 av jamilah.wass@add.life