Årsstämma 2023

AddLifes årsstämma 2023 kommer att hållas torsdagen den 4 maj 2023 kl 16.00 på World Trade Center, lokal New York Klarabergsviadukten 70 i Stockholm. 

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 25 april 2023,
  • dels anmäla sig till bolaget under adress Addlife AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, via länk https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/, via epost generalmeetingservice@euroclear.com eller på telefonnummer 08-402 91 33 senast onsdagen den 26 april 2023. Vid anmälan uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden, högst två. Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas för årsstämman 2023.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd torsdagen den 27 april 2023.

Förslag till årsstämman 4 maj 2023
  • Utdelning om 1,20 SEK per aktie för räkenskapsåret 2022.

Styrelsen har dessutom beslutat föreslå årsstämman följande:

  • Incitamentsprogram riktat till personer i ledande befattning
  • Styrelsemandat att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
  • Styrelsemandat att besluta om nyemission upp till 10 procent av antalet aktier

För ytterligare information om årsstämman 2023 se AddLifes hemsida: www.add.life/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma/

Senast uppdaterad: 2023-03-24 15:35:38 av jamilah.wass@add.life