MARKNAD

Väl positionerad för marknadssituationen efter pandemin

AddLife är en ledande aktör inom Life Science, väl positionerat för marknadssituationen efter pandemin och med en stark närvaro i Europa.

Den europeiska expansionen stärker både nya och befintliga leverantörsrelationer samt skapar ett större internt nätverk med ökade möjligheter att sälja både egna och distribuerade produkter på nya marknader. Försäljningen på marknaderna utanför Norden utgjorde under 2022 61 procent av nettoomsättningen att jämföra med 51 procent föregående år.

 

Dynamisk graf: Försäljning per land 2022
Dynamisk graf: Försäljning per land 2021

Under covid-19-pandemin ökade intresset för diagnostik och virusforskning vilket fortsatt resulterade i hög omsättning inom affärsområdet Labtech i början av året. Inom affärsområdet Medtech har covid-19 pandemin däremot resulterat i inställda operationer, begränsad access till kunder och sämre möjligheter till utprovning och installation av produkter inom hemvård.

Dynamisk graf: Covid-19 relaterad omsättning

AddLife har under covid-19 pandemin levererat stora volymer av produkter till hälso- och sjukvården för hantering av covid-19. Efter första kvartalet 2022 har marknaden gått in i ett nytt skede då effekterna av pandemin gradvis avtagit.

Marknadsöversikt

Enligt Medtech Europe¹ uppgår den europeiska Medtech-marknaden till cirka 150 miljarder euro, vilket motsvarar den potentiella marknaden för AddLifes hela affärsområde Medtech och delar av affärsområde Labtech (IVD diagnostik). Under de senaste 10 åren har denna marknad vuxit årligen med drygt 5 procent och de fem största marknaderna är Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien och Spanien. Det är en fragmenterad marknad med cirka 34 000 medicinteknikföretag, av vilka 95 procent är små och medelstora bolag. Stora internationella aktörer och även ibland mindre nischade bolag säljer ofta produkter under egna varumärken och kontrollerar hela kedjan från tillverkning till distribution. På marknaden finns också oberoende distributörer som, liksom AddLife, erbjuder produkter från flera tillverkare.

I Europa spenderas i genomsnitt 11 procent av BNP per land på hälso- och sjukvård. Knappt 8 procent av de totala kostnaderna för hälso- och sjukvård allokeras till medicintekniska produkter. Gemensamt för AddLifes marknader är att såväl vård som akademisk forskning till stor del finansieras med offentliga medel. Det innebär att en väsentlig andel av affärerna sker genom upphandling. På många marknader blir de offentliga upphandlingarna större i omfång, ofta med långa kontraktstider. Idag finns också en trend från prisbaserad utvärdering till modeller där hållbarhet samt kvalitet på service och support får ökad betydelse för kunden.

Hälso- och sjukvård är normalt sett högt prioriterat även i sämre tider och efterfrågan är därmed stabil oavsett konjunkturläge.

En post-pandemisk marknad

Under första kvartalet 2022 påverkades vården av ytterligare en pandemivåg, men under resten av 2022 avtog pandemins effekter och sjukvården återgick till en mer normal verksamhet.

För AddLife har därmed en signifikant del av efterfrågan skiftat från covid-19 relaterade produkter till produkter för planerad kirurgi. Under senare delen av 2022 har vi sett en omställning av vårdsystemen och en återgång till mer normal verksamhet. AddLifes bolag har en god position för detta marknadsläge när fokus läggs på hantering av den vårdskuld som byggts upp under pandemin och när personalbrist gör att kraven på process- och resurseffektivitet ökar.  

Ett exempel på resurseffektiva och högtekonologiska produktområden är minimalinvasiv kirurgi (exempelvis titthålskirurgi, interventionell radiologi, endoskopisk kirurgi eller robotkirurgi). Flera av AddLifes bolag är verksamma i dessa områden och ser en ökad efterfrågan i takt med att planerade operationer återupptas.

I den nya marknadssituationen som uppstår finns det tydliga fokusområden för de europeiska hälsosystemen. AddLife står väl positionerat för att bemöta dessa nya behov av effektivitetshöjande produkter, tjänster, digitala lösningar och hemsjukvård.

Fem fokusområden i den nya marknadssituationen

1. Hantering av vårdskulden
Vårdskulden har ökat i hela Europa som en effekt av pandemin. Under pandemin har vårdskulden successivt byggts på och en återhämtning förväntas ske gradvis under flera år.  

Situationen kan variera mellan olika länder, men mönstret med en signifikant vårdskuld och personalbrist är densamma. Som exempel stod cirka 750 000 personer² i juni i år i kö för operation i Spanien, vilket är en ökning på över 12 procent jämfört med samma period 2021. I december 2022 hade NHS i Storbritannien en vårdkö på över 7,2 miljoner initierade ärenden som väntade på vård. Detta är ett av hälsosystemen som påverkats mest inom planerad vård, vilket kan ses i följande statistik angående genomförda undersökningar och behandlingar:

Undersökningar och behandlingar i Storbritannien Andra året av pandemi (mar 2021 - feb 2022) vs 2019 Första året av pandemi (mar 2020 - feb 2021) vs 2019
Kardiologi (undersökning) −41 % −30 %
Kardiologi (behandling) −29 % −19 %
Katarakt −43 % −1 %
Gastrointestinal endoskopi (undersökning) −46 % −21 %
Gastrointestinal endoskopi (behandling) −41 % −7 %
Höft- och knäoperation −65 % −27 %

Källa: OECD Health Systems Resilience Questionnaire 2022

I princip samtliga länder inom Europa har lanserat olika initiativ för att minska vårdskulden. Exempel på initiativ är ökad finansiering till vården, nyanställning av vårdpersonal, utökade arbetstimmar för existerande personal, ökad involvering av privata vårdgivare eller utökade möjligheter till digitala vårdbesök.

2. Brist på sjukvårdspersonal
Bristen på sjukvårdspersonal är påtaglig i hela Europa och kommer att påverka marknaden under lång tid framöver. I september 2022 varnade WHO Europa³ för en "tickande bomb" där 40 procent av läkarna i en tredjedel av regionen är nära pensionsåldern. Pandemin har förvärrat situationen med överbelastning och mer stress hos vårdpersonalen. I England fanns vakanser på cirka 40 000 sjuksköterskor och 8 000 läkare under 2022. I Nederländerna rapporterades 61 000 öppna platser för vårdpersonal⁴. WHO uppskattar att det 2030 kommer saknas 10 miljoner personer inom vården globalt⁵.

Satsningar inom utbildning samt höjning av vårdpersonalens status och kompensation kommer sannolikt att behöva genomföras. Dessutom kommer åtgärder som förändrade arbetssätt, digitaliserad vård och nya samarbetsformer med privata vårdgivare och leverantörer att krävas.

3. Accelererad digitalisering
Pandemin har i viss mån accelererat digitalisering inom vården, framför allt genom digitala vårdbesök, men även behovet av förbättrade system och snabbare analyser och beslutsunderlag har tydliggjorts. Det finns idag en bredare acceptans för att digital teknik måste vara en del av lösningen för att hantera vårdsituationen, exempelvis genom uppkopplad patientövervakning, uppkopplade laboratorieinstrument och webbaserade analystjänster. Digitaliseringen möjliggör också nya sätt att samla in, dela och analysera data.

EU är en av de drivande aktörerna i detta skifte och återhämtningspaket som lanserats fokuserar bland annat på digitalisering inom sjukvården. I maj 2022 presenterade EU-kommissionen initiativet European Health Data Space (EHDS), kanske ett av EU:s mest ambitiösa projekt hittills. Syftet är att möjliggöra delning av patientdata mellan patienter och sjukvårdssystem över hela Europa samt skapa tillgång för sekundär användning av data för forskning och utvecklare inom regionen.   

Digitaliseringen påverkar också vårdgivarnas sätt att köpa och tillgodogöra sig tjänster. Service och tjänster som utbildning, användarstöd och produktunderhåll ökar därmed i betydelse.

Egenmonitorering, välfärdsteknik och digitala lösningar är några av de effektivitetshöjande områden där AddLifes bolag stöttar sjukvårdsystemen på ett hållbart och resurseffektivt sätt.

4. Leveranskedjor i fokus
Osäkerhet i leveranser har de senaste åren varit en stor utmaning för vården. Denna osäkerhet är ett resultat av komponentbrist, logistikstörningar och den geopolitiska situationen. I denna osäkra situation har AddLifes bolag bevisat sig som pålitliga leverantörer vilket stärkt kundrelationer i många marknader. Lokal närvaro med regional produktion eller lagerhållning kan komma att bli en allt viktigare konkurrensfördel framöver.

AddLifes decentraliserade affärsmodell, som möjliggör snabb rörlighet och anpassning, skapar trygghet och värde för våra kunder.

5. Hållbarhet tillbaka
Hållbarhetsfrågor inom vårdsektorn fick till viss del komma i andra hand under pandemin, då fokus främst har varit patientvård och tillgång på sjukvårdsmaterial. I takt med att pandemins effekter minskar ser vi återigen hur intresset för hållbarhet inom vården ökar. Under 2022 har vi sett flera exempel på upphandlingar med hållbarhetskriterier och vi förutspår att detta kommer att öka.

AddLife har under 2022 lanserat en uppdaterad hållbarhetsstrategi för att successivt öka fokus inom området och stötta alla pågående initiativ i gruppen, exempelvis inom nya materialval och cirkulära affärsmodeller.

 

Åldrande befolkning

Andelen äldre i Europa, framförallt kategorin över 80 år, kommer dramatiskt att öka. Från att 2020 utgöra 5,9 procent av EU:s medborgare kommer denna kategori 2030 utgöra 7,3 procent och till 2050 ha fördubblats, då var tionde EU-medborgare kommer vara över 80 år. Detta kommer även att öka andelen multi- och kroniskt sjuka. Sammantaget förväntas en större och äldre befolkning medföra att behovet av vård och omsorg ökar.

 
Dynamisk graf: Andel EU medborgare 80+

Källa: The ageing report EU commission 2021

Området hemvård förväntas växa när vårdgivare behöver effektivisera verksamheten. Hemvård kan omfatta sjukvård, diagnostik och behandling i hemmet samt olika hjälpmedel, bostadsanpassning och övervakning. Detta ger patienten möjlighet att bo kvar hemma under längre tid, vilket förväntas ge högre livskvalitet för individen och bli mer kostnadseffektivt för vårdsystemet. AddLife har en stark position inom detta område och är väl förberedda för att fortsätta stötta denna samhällsutveckling.

Växande användningsområde för diagnostik

Diagnostikmarknaden växer drivet av teknikutveckling, som möjliggör fler typer av tester och även gör testmetoderna både billigare och enklare att använda. AddLifes bolag levererar produkter samt rådgivning, service och andra tjänster i denna växande marknad. Ett exempel är personaliserad medicin, där individuella tester identifierar en viss genetisk markör för att avgöra vilken medicin som blir mest verksam för en patient. Ett annat exempel är snabbtester för en alltmer utbredd antibiotikaresistens.

Inom klinisk kemi råder stark prispress på standardiserade tester som utförs på centrallaboratorier. Samtidigt sker en decentralisering av mer patientnära analyser, som ofta sker på en sjukhusavdelning eller vårdcentral och där behovet av snabba testresultat är avgörande för vidare behandling av patienten. Diagnostik kommer på sikt också möjliggöras genom hemmonitorering där patienten själv tar vissa tester vars resultat delas digitalt med vårdgivaren. Patientnära diagnostik är ett prioriterat område för AddLifes bolag. 

Bioprocessing är en växande marknad där AddLifes bolag blanda annat levererar produkter för forskning och inom process- och kvalitetskontroll.Framöver finns möjligheter att gå in i dispenseringslösningar eller GMP (Good Manufacturing Practice) tillverkade enzymer för den växande produktionen av mRNA vaccin.

Produkt- och marknadskrav

På marknaden finns ett antal inträdesbarriärer såsom offentliga upphandlingskrav, höga krav på produktsäkerhet, regelefterlevnad och övervakning. I Europa regleras medicintekniska produkter av EU-direktiv och förordningar.

Nya EU-förordningar för medicintekniska produkter, MDR, och för In vitro-diagnostikprodukter, IVDR, har försenats. På sikt ser vi att dessa för vissa produkter kommer kräva förnyad och mer komplex prövning av CE-certifiering, vilket kan vara både dyrt och betungande för små aktörer med begränsade resurser och leda till att större globala aktörer väljer bort mindre, lokala marknader.

AddLife stödjer Ukraina

Under 2022 donerade AddLife medicinteknisk utrustning till ett marknadsvärde om cirka 7,5 miljoner SEK till Ukraina. Den första donationen i början av mars 2022 genomfördes i samordning med Ukrainas ambassad i Stockholm och Ukrainas utrikesdepartement. Den andra sändningen, som skickades i slutet av året, genomfördes i samarbete med den svenska ideella organisationen OperationAid till ett sjukhus i Kharkiv. Vår ambition är att fortsätta donera medicinteknisk utrustning till Ukraina på regelbunden basis under 2023.


¹ https://www.medtecheurope.org/wp-content/uploads/2022/09/the-european-medical-technology-industry-in-figures-2022.pdf 
² https://www.epdata.es/datos/listas-espera-sanidad-publica/24/espana/106
³ https://www.who.int/europe/news/item/14-09-2022-ticking-timebomb--without-immediate-action--health-and-care-workforce-gaps-in-the-european-region-could-spell-disaster
https://www.hollandtimes.nl/2022-edition-8-october/healthcare-provision-under-pressure-from-staff-shortages/ 
https://www.who.int/news/item/02-06-2022-global-strategy-on-human-resources-for-health--workforce-2030 

Senast uppdaterad: 2023-03-29 22:04:39 av sophia.dernulf@add.life