Hållbarhet

Vår syn på hållbarhet 

Hållbarhet ingår som en central del i AddLifes vision, att förbättra människors liv genom att vara en ledande och värdeskapande aktör inom Life Science. Integrationen av ansvarsfulla affärsmetoder är en viktig del av vårt sätt att göra affärer och leverera affärsvärde. Vi hanterar den påverkan vi har i våra relationer genom hela värdekedjan, som producent och distributör, som arbetsgivare samt i vår roll som marknadsaktör.


Ökade vårdbehov och kostnader för en växande och åldrande befolkning kommer att leda till att vården förändras. Uppkopplade enheter, framsteg inom dataanalys och artificiell intelligens kommer att stödja övergången från akut behandling till livslångt välbefinnande och tidig diagnostik. Transparens i fråga om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik hos leverantörer och affärspartner utgör i allt högre grad grundläggande kriterier för våra intressenter. Samtidigt måste alla samhällssektorer bidra till att lösa utmaningen med klimatförändringar och resursbrist.

Vi strävar efter att vara flexibla och agila i bemötandet av de förändrade förväntningarna för att fortsätta att leverera vår vision. Hållbarhet är en central del av vår vision att förbättra människors liv och därmed också en integrerad del av verksamheten i den långsiktiga strategin. Vi är fast beslutna att göra en positiv inverkan på världen genom våra produkter och tjänster.

Varje dotterbolag ansvarar för sin egen affärsverksamhet inom ramen för de krav på tillväxt, lönsamhet och hållbar utveckling som koncernen ställer. Vår decentraliserade modell, med cirka 85 operativa enheter, många produktleverantörer och mångdubbelt fler produktkategorier, innebär också komplexitet. Lokalt ansvar och entreprenörskap i kombination med stor variation på bolagens storlek och inriktning gör det utmanande att ha en enhetlig modell som passa alla bolag. Således är vårt hållbarhetsarbete integrerat inom de olika delarna av koncernen och anpassas från fall till fall.

Baserat på vår värdekedja och intressentdialoger har vi identifierat tre hållbarhetsområden där vi som koncern framförallt kan bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi har också identifierat specifika mål och nyckeltal kopplade till dessa områden.

Våra hållbarhetsmål

1. Hållbara lösningar - drivkraft för klimatsmart erbjudande
2. Hållbar kultur - attraktiv arbetsgivare och affärspartner
3. Hållbar tillväxt - ansvarsfull marknadsaktör 

Våra utsläpp

Cirka 80 procent av vår omsättning genereras från vår roll som distributör. Inköp av råvaror och produktion sker främst hos tredje part. Vår miljöpåverkan är därför huvudsakligen indirekt. Vi samarbetar med leverantörer som har produktionsanläggningar över hela världen. Genom väletablerade relationer med dessa partners strävar vi efter att påverka områden som materialval, produktutveckling, logistik och effektiv produktion, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik. Vi övervakar risker genom att utvärdera leverantörerna och försöker få till förändring genom nära dialoger.

I vår roll som producent, vilket utgör cirka 20 procent av omsättningen, kan vi i större utsträckning kontrollera leverantörskedjan, produktionsprocesser och valet av material.

Majoriteten av våra utsläpp är indirekta och kommer från leverantörer, distributörer och slutkunder. AddLifes direkta utsläpp uppskattas stå endast för cirka 2 % av de totala utsläppen kopplade till vår verksamhet. Vi engagerar oss därför i hållbara initiativ genom hela värdekedjan för att minimera den negativa inverkan som vår verksamhet har på miljön. 

Illustrativt exempel

 • Scope 1 utsläpp avser direkta utsläpp som uppstår från källor som är kontrollerade av koncernen, avser främst utsläpp från egna och leasade fordon. 

 • Scope 2 utsläpp inkluderar indirekta utsläpp som uppstår från produktion av den energi som koncernen köper in och använder, till exempel utsläpp från elproduktion som används för att driva koncernens anläggningar.

 • Scope 3 utsläpp inkluderar alla övriga indirekta utsläpp som uppstår i koncernens värdekedja, inklusive till exempel utsläpp från transporter av råvaror och produkter, extern produktion samt avfallshantering.

GENOMFÖRDA AKTIVITETER UNDER 2022
 • Lanserat ny hållbarhetsstrategi baserat på väsentlighetsanalysen genomförd 2021
 • Implementation av lednings- och rapporteringssystem för hållbarhet i hela koncernen 
 • Uppdaterat uppförandekoden och lanserat via digital utbildning för alla anställda
 • Implementerat en gemensam utvärderingsmodell av leverantörers hållbarhetsaspekter
 • Implementerat visselblåsarfunktion samt genomfört aktiviteter för att öka medvetenheten kring denna
 • Ökat fokus på hållbarhetsfrågor vid förvärvs- och investeringsprocesser 
 • Ökat fokus på hållbarhetsfrågor i budgetprocessen för bolagets dotterbolag 
 • Ökat antal ISO-certifieringar
 • Implementation av miljöbilpolicy 

 

UTBLICK 2023
 • Inkludera hållbarhetsmål i rörlig ersättning
 • Återkommande utbildning i uppförandekoden 
 • Utvärdering av ledningssystem för leverantörskedjan 
 • Kartläggning av scope 3 utsläpp 
 • Signera åtagande om Science Based Targets Initiatives
Senast uppdaterad: 2023-03-30 10:09:25 av jamilah.wass@add.life