Not 27 Långfristiga räntebärande skulder


Ladda ned Excel

  Koncernen Moderbolaget
  2022-12-31 2021-12-31 2022-12-31 2021-12-31
Skulder till kreditinstitut:        
Förfall inom 2 år 8 74
Förfall inom 3 år 2 521 33 2 464
Förfall inom 4 år 3 33
Förfall inom 5 år och senare 5 121
Totalt långfristiga skulder till kreditinstitut 2 537 261 2 464
Övriga räntebärande skulder:        
Förfall inom 2 år 154 122
Förfall inom 3 år 53 134
Förfall inom 4 år 47
Förfall inom 5 år och senare
Totalt långfristiga övriga räntebärande skulder 207 303
Totalt 2 744 564 2 464
Övriga räntebärande skulder är till övervägande delen villkorade tilläggsköpeskillingar med en beräknad ränta på 3,0 procent. För mer information om koncernens skulder till kreditinstitut, se not 28 Kortfristiga räntebärande skulder.