Not 28 Kortfristiga räntebärande skulder 


Ladda ned Excel

  Koncernen Moderbolaget
  2022-12-31 2021-12-31 2022-12-31 2021-12-31
Checkräkningskredit        
Beviljad kredit 800 744 800 700
Outnyttjad del −54 −294 −54 −252
Utnyttjad kreditbelopp 746 450 746 448
Revolverande krediter        
Beviljad kredit 1 000 500 1 000 500
Outnyttjad del −460 −79 −460 −79
Utnyttjad kreditbelopp 540 421 540 421
Övriga skulder till kreditinstitut 1 146 2 276 1 093 2 253
Övriga räntebärande skulder 59 47
Totalt 2 491 3 194 2 379 3 122
Övriga räntebärande skulder är till övervägande delen villkorade tilläggsköpeskillingar med en beräknad ränta på 3,0 procent.

Ladda ned Excel

Koncernens kortfristiga skulder till kreditinstitut fördelas på följande valutor:
  2022-12-31 2021-12-31
Valuta Lokal valuta MSEK Lokal valuta MSEK
EUR 157 1 749 256 2 613
NOK 0 0 0 0
DKK 58 87 58 80
PLZ 0 0 0 0
Totalt   1 836   2 693
Koncernens finansiering hanteras i huvudsak av moderbolaget AddLife AB. Moderbolagets checkräkningskredit löpte per 2022-12-31 med 0,4 procent ränta.