Not 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter


Ladda ned Excel

  Koncernen Moderbolaget
  2022-12-31 2021-12-31 2022-12-31 2021-12-31
Hyra 12 9 1 1
Försäkringspremier 10 8 2 1
Pensionskostnader 2 2
Licenseavgifter 9 4 1 0
Avtalstillgångar 25
Övriga förutbetalda kostnader 33 27 0 0
Övriga upplupna intäkter 12 7
Totalt 103 57 4 2