Not 13 Bokslutsdispositioner moderbolaget


Ladda ned Excel

  2022 2021
Avsättning till periodiseringsfond −24
Återföring från periodiseringsfond 120
Lämnade koncernbidrag −117 −136
Erhållna koncernbidrag 191 259
Totalt 194 99

Redovisningsprincip

Koncernbidrag redovisas i moderbolaget enligt alternativregeln. Lämnat och erhållet koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition. Skattelagstiftningen i Sverige ger företag möjligheten att skjuta upp skattebetalning genom avsättning till obeskattade reserver i balansräkningen via resultaträkningsposten bokslutsdispositioner. I koncernens balansräkning behandlas dessa som temporära skillnader, det vill säga uppdelning mellan uppskjuten skatteskuld och eget kapital. Förändring av obeskattade reserver redovisas i koncernens rapport över totalresultat fördelat på uppskjuten skatt och årets resultat.