Not 14 Skatter


Ladda ned Excel

Koncernen         2022 2021
Periodens aktuella skatt −212 −254
Justering från tidigare år 1 8
Total aktuell skattekostnad −211 −246
Uppskjuten skatt 92 40
Total redovisad skattekostnad −119 −206
             
Koncernen     2022 % 2021 %
Resultat före skatt 602   927  
Vägd genomsnittlig skatt baserad på nationella skattesatser −119 19,8 −193 20,9
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader/ ej skattepliktiga intäkter −5 0,8 −20 2,2
Ändrad skattesats −1 0,2 −1 0,1
Justeringar från tidigare år 1 −0,2 8 −0,9
Övrigt 5 −0,8 0 0,0
Redovisad skattekostnad −119 20 −206 22
             
Uppskjuten skatt            
Uppskjuten skatt, netto 2022-12-31 2021-12-31
Koncernen Fordringar Skulder Netto Fordringar Skulder Netto
Anläggningstillgångar 11 −625 −614 10 −513 −503
Pensionsavsättningar 2 0 2 8 0 8
Underskottsavdrag 50 −2 48 29 −1 28
Övrigt 163 −7 156 18 −29 −11
Nettoredovisat −174 174 0 −54 54 0
Uppskjuten skatt, netto, vid årets slut 52 −460 −408 11 −489 −478
             
Uppskjuten skatteintäkt/kostnad            
Koncernen         2022 2021
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 91 47
Uppskjuten skatt hänförlig till ändrade skattesatser 0 1
Uppskjuten skatteintäkt avseende aktiverade underskottsavdrag 21 −8
Uppskjuten skattekostnad avseende nyttjade underskottsavdrag −20
Total uppskjuten skatteintäkt/kostnad 92 40
             
Ej redovisade uppskjutna skattefordringar
Avdragsgilla temporära skillnader och skattemässiga underskottsavdrag för vilka uppskjutna skattefordringar inte har redovisats i rapporten över balansräkningen:
          2022-12-31 2021-12-31
Skattemässiga underskott         9 11
Potentiell skatteförmån         2 2
De skattemässiga underskottsavdragen förfaller:    
0>10 år         9 11
Uppskjutna skattefordringar har inte redovisats för dessa poster, då det inte är sannolikt att koncernen kommer att utnyttja dem för avräkning mot framtida beskattningsbara vinster.
             
Moderbolaget         2022 2021
Periodens aktuella skatt −2 −15
Total aktuell skattekostnad −2 −15
Uppskjuten skatt 14
Total redovisad skattekostnad 12 −15
             
Moderbolaget     2022 % 2021 %
Resultat före skatt −30   81  
Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget 6 20,0 −17 20,6
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader/ej skattepliktiga intäkter 0 0,0 0 0,6
Justeringar från tidigare år −2 −6,7 0 0,0
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 8 26,7 2 −2,6
Redovisad skattekostnad 12 40,0 −15 18,1

Redovisningsprincip

Inkomstskatter

Redovisning görs i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas i övrigt totalresultat eller direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt beaktas i övrigt totalresultat eller i eget kapital. Aktuell skatt avser skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas efter hur de temporära skillnaderna förväntas bli utjämnade och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen. Temporära skillnader beaktas ej i koncernmässig goodwill och inte heller i skillnader hänförliga till andelar i dotter- och intresseföretag ägda av koncernbolag i utlandet som inte förväntas bli beskattade inom överskådlig tid. I koncernredovisningen är obeskattade reserver uppdelade på uppskjuten skatteskuld och eget kapital. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skattebetalningar i framtiden.