Not 5 Nettomsättning per intäktsslag och affärsområden 


Ladda ned Excel

Medtech   2022 2021
Förbrukningsmaterial   4 186 3 048
Maskiner/instrument   529 346
Tjänster/service   495 231
Totalt   5 210 3 625
       
Labtech   2022 2021
Förbrukningsmaterial   2 954 3 518
Maskiner/instrument   692 673
Tjänster/service   234 182
Totalt   3 880 4 373

Ladda ned Excel

2022 Labtech Medtech Koncernposter Totalt
Sverige 634 466 - 1 100
Danmark 746 210 - 956
Finland 410 173 - 583
Norge 408 469 - 877
Storbritannien 15 965 - 980
Irland 1 891 - 892
Italien 472 179 - 651
Tyskland 69 288 - 357
Schweiz 76 346 - 422
Spanien 7 718   725
Övriga länder 1 042 505 −6 1 541
Totalt 3 880 5 210 −6 9 084
         
2021 Labtech Medtech Koncernposter Totalt
Sverige 713 428 - 1 141
Danmark 986 172 - 1 158
Finland 491 157 - 648
Norge 601 407 - 1 008
Storbritannien 25 594 - 619
Irland 0 582 - 582
Italien 450 105 - 555
Tyskland 15 465 - 480
Schweiz 42 267 - 309
Övriga länder 1 050 448 −5 1 493
Totalt 4 373 3 625 −5 7 993
Beträffande övriga intäktsslag redovisas utdelningar och ränteintäkter bland finansiella poster, se not 10.

Moderbolaget

Av moderbolagets nettoomsättning om 64 MSEK (51) avser 100 procent (100) koncernintern försäljning. Av administrationskostnaderna i moderbolaget om 83 MSEK (68) avser 0 procent (0) inköp från koncernbolag.

Redovisningsprincip 

Som försäljningsintäkter redovisas det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Avdrag görs för mervärdesskatt, returer, varurabatter och prisreduktioner.

Försäljning av varor och instrument

Merparten av AddLifes nettoomsättning utgörs av försäljning av varor och instrument. För dessa sker intäktsredovisningen vid en viss tidpunkt, vilket är när kontrollen över produkterna har överförts till kunden, detta är normalt vid leverans till kunden. Överföring av kontroll och därmed även intäktsredovisningen beror normalt på leveransvillkoren. Det säljande bolaget har då inte heller någon kvarvarande väsentlig kontroll över varan eller engagemang i dess förvaltning.

Rabatter

Det förekommer att produkter säljs med volymrabatter, baserat på total försäljning under viss tidsperiod. Intäkter från sådana avtal beräknas och redovisas baserat på erfarenhet och sannolikhet. 

Försäljning av varor och tjänster kombinerat

AddLife-koncernen har även vissa avtal som omfattar såväl varor som tjänster. Intäkter från dessa redovisas genom att försäljningsvärdet fördelas på de olika prestationsåtagandena. Intäktsredovisning sker när respektive prestationsåtagande är uppfyllt. För koncernen finns det vanligen två prestationsåtaganden i dagsläget; produkter (vilket innefattar hårdvara, installation och utbildning) och licenser. Intäkter från produkter redovisas vid en viss tidpunkt.  Licensen ger licenstagaren rätt att få åtkomst till immateriell egendom under licensperioden och intäkterna redovisas över tid. 

Försäljning av tjänster

Övriga tjänster utgör en begränsad del av AddLifes verksamhet. Tjänster utförs under en begränsad tidsperiod och redovisas i den period då tjänsten har levererats till motpart.

Leasingintäkter

Leasingintäkter redovisas linjärt i resultaträkningen baserat på villkoren i leasingavtalet. Dessa avser främst uthyrda instrument.