Not 6 Segmentrapportering


Indelningen i affärsområden speglar AddLifes interna organisation och rapportsystem. Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med AddLifes interna rapportering som lämnas till koncernchefen, som identifierats vara den högste verkställande beslutsfattaren inom AddLife. Som rörelsesegment redovisar AddLife affärsområden. De två affärsområdena är Labtech och Medtech. Den marknadsindelning som är gjord hänför sig till en naturlig avgränsning av Life Science marknaden. Som resultatmått vid uppföljning av affärsområden använder AddLife EBITA (se defintioner). Vid intern försäljning inom koncernen baseras prissättningen på vad en oberoende part skulle ha betalat för produkten.

Labtech

Bolagen i affärsområdet Labtech verkar inom diagnostik och biomedicinsk forskning och laboratorieanalys. Bolagen levererar direkt till kunderna olika produkter och lösningar i form av analysinstrument, apparater, mikroskop, förbrukningsartiklar, reagenser samt applikations och teknisk service till framförallt laboratorier inom sjukvård, forskning, universitet och högskolor samt läkemedels- och livsmedelsindustrin. Bolagen inom affärsområdet Labtech är framförallt verksamma inom mikrobiologi, klinisk kemi, koagulation, molekylär biologi, forskning, immunologi, patientnära vård, veterinärdiagnostik samt inom livsmedelsindustrin. Kunderna erbjuds även utbildningar inom olika områden för att säkra kundens kompetensutveckling och för att maximera användarnyttan av de produkter bolaget tillhandahåller.

Medtech

Bolagen i affärsområdet Medtech levererar medicintekniska produkter inom marknadsområdet medicinteknik, med fokus på produktsegmenten operation, thorax/neuro, förband, anestesi, intensivvård, öron näsa och hals, stomi samt produkter inom hemsjukvård. 

Uppgifter per rörelsesegment

Ladda ned Excel

      2022 2021
Nettoomsättning     Externt Externt
Medtech     5 210 3 625
Labtech     3 880 4 373
Koncernposter     −6 −5
Totalt     9 084 7 993
         
  2022 2021
EBITA EBITA EBITA
marginal, %
EBITA EBITA
marginal, %
Medtech 573 11,0 310 8,6
Labtech 667 17,2 977 22,3
Koncernposter −19   −14  
Totalt 1 221   1 273  

Ladda ned Excel

  2022 2021
Rörelseresultat, tillgångar och skulder Rörelse-
resultat
Tillgångar¹ Skulder¹ Rörelse-
resultat
Tillgångar¹ Skulder¹
Medtech 228 10 231 1 416 85 8 127 941
Labtech 601 2 312 887 927 2 090 838
Koncernposter −21 514 5 783 −16 379 4 526
Totalt 808 13 057 8 086 996 10 596 6 305
Finansiella intäkter och kostnader −206     −69    
Resultat före skatt 602     927    
¹ Exklusive mellanhavanden på koncernkonton och finansiella mellanhavanden med koncernföretag.

Ladda ned Excel

  2022 2021
Investeringar i anläggningstillgångar Immateriella Materiella¹ Totalt Immateriella Materiella¹ Totalt
Medtech 517 242 759 1 826 234 2 060
Labtech 127 108 235 133 96 229
Koncernposter 0 0 0 0 0 0
Totalt 644 350 994 1 959 330 2 289
¹ Beloppen inkluderar inte effekter av företagsförvärv.
             
  2022 2021
Avskrivningar i anläggningstillgångar Immateriella Materiella¹ Totalt Immateriella Materiella¹ Totalt
Medtech −345 −199 −544 −225 −102 −327
Labtech −66 −107 −173 −50 −97 −147
Koncernposter −2 −3 −5 −2 −3 −5
Totalt −413 −309 −722 −277 −202 −479
¹ Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar inkluderar avskrivningar av nyttjanderättstillgångar

Ladda ned Excel

Väsentliga resultatposter andra än avskrivningar, som inte motsvaras av betalningar
  2022 2021
  Realisations–
resultat
Förändring av
pensionsskuld
Övriga
poster
Totalt Realisations–
resultat
Förändring av pensionsskuld Övriga
poster
Totalt
Medtech 1 −2 −118 −119 −2 −1 0 −3
Labtech −3 −2 −22 −27 −1 −1 −6 −8
Koncernposter 105 105 −22 −22
Totalt −2 −4 −35 −41 −3 −2 −28 −33

Ladda ned Excel

  2022 2021
Uppgifter per land Netto-
omsättning externt
Tillgångar¹ Varav anläggnings-
tillgångar
Netto-
omsättning externt
Tillgångar¹ Varav anläggnings-
tillgångar
Sverige 1 100 1 590 1 116 1 141 1 465 1 081
Danmark 956 650 405 1 158 682 398
Finland 582 299 129 648 260 131
Norge 876 515 292 1 009 484 280
Irland 892 3 580 3 200 582 3 273 2 959
Spanien 725 1 339 835
Storbritannien 980 385 83 620 340 58
Tyskland 357 2 454 2 321 480 2 119 2 020
Övriga länder 2 616 1 895 951 2 355 1 885 891
Koncernposter och ofördelade tillgångar 350 153 88 27
Totalt 9 084 13 057 9 485 7 993 10 596 7 845
¹ Exklusive mellanhavanden på koncernkonton och finansiella tillgångar. De externa intäkterna är baserade på var kunderna är lokaliserade och de redovisade värdena på tillgångarna är baserade på var tillgångarna är lokaliserade.
             
  2022 2021
Investeringar i anläggningstillgångar Immateriella Materiella Totalt Immateriella Materiella Totalt
Sverige 100 40 140 46 21 67
Danmark 1 16 17 82 11 93
Finland 0 7 7 3 22 25
Norge 10 42 52 7 16 23
Irland 31 23 54 876 110 986
Spanien 406 68 474
Storbritannien 3 51 54 0 64 64
Tyskland 85 9 94 823 13 836
Övriga länder 8 94 102 122 73 195
Totalt 644 350 994 1 959 330 2 289
Koncernen har ingen enskild kund vars intäkter uppgår till 10 procent av de totala intäkterna, varför ingen redovisning finns gällande detta.