Not 7 Anställda och personalkostnader


Ladda ned Excel

  2022 2021
Medelantal anställda Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt
Sverige            
Moderbolaget 7 7 14 6 7 13
Övriga bolag 167 117 284 135 104 239
Danmark 133 82 215 130 77 207
Finland 58 72 130 56 72 128
Norge 91 58 149 88 51 139
Irland 185 129 314 154 95 249
Spanien 171 88 259
Storbritannien 132 74 206 127 71 198
Tyskland 49 78 127 41 65 106
Övriga länder 273 281 554 246 279 525
Totalt 1 266 986 2 252 983 821 1 804
             
  2022 2021
Löner och ersättningar Ledande befattningshavare varav tantiem Övriga anställda Ledande befattningshavare varav tantiem Övriga anställda
Sverige            
Moderbolaget 20 4 9 22 9 7
Övriga bolag 17 0 168 16 0 139
Danmark 14 1 162 13 2 136
Finland 6 1 79 6 2 74
Norge 13 1 102 12 1 89
Irland 12 3 169 8 1 108
Spanien 0 0 130
Storbritannien 2 0 118 1 0 81
Tyskland 7 0 64 7 2 40
Övriga länder 37 7 287 27 4 232
Totalt 128 17 1 288 112 21 906
             
      Koncernen Moderbolaget
Löner, ersättningar och sociala kostnader 2022 2021 2022 2021
Löner och andra ersättningar 1 415 1 017 29 29
Avtalsenliga pensioner till ledande befattningshavare 11 11 3 4
Avtalsenliga pensioner till övriga 71 66 2 1
Övriga sociala kostnader 234 165 11 10
Totalt 1 731 1 259 45 44

Ladda ned Excel

  För koncernens alla företag Moderbolaget
Andel kvinnor 2022-12-31 2021-12-31 2022-12-31 2021-12-31
Styrelse 20 % 14 % 50 % 50 %
Övriga ledande befattningshavare 28 % 30 % 40 % 40 %
Ledande befattningshavare är definierade som koncernledningen, VD och vice VD i koncernens dotterbolag.

 

Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare

Berednings- och beslutsprocess avseende ersättning till styrelse, verkställande direktör och koncernledning

De riktlinjer som gällt under räkenskapsåret 2022 för ersättning till ledande befattningshavare beslutades av valberedningen. Principen för ersättning till styrelse, verkställande direktör och koncernledning är att den ska vara konkurrenskraftig. Valberedningen lämnar årsstämman förslag till styrelsearvode. Arvode till styrelsen utgår enligt stämmans beslut. För utskottsarbete utgår ersättning till revisionsutskottets ordförande enligt stämmans beslut, till övriga ledamöter utgår ej något arvode för utskottsarbete. Vad avser ersättning till verkställande direktören, koncernledningen och övriga ledande befattningshavare i koncernen, har styrelsen utsett ett ersättningsutskott som består av styrelsens ordförande och en styrelseledamot med verkställande direktören som föredragande. Till verkställande direktören, koncernledningen och övriga ledande befattningshavare utgår fast lön, rörlig ersättning och normalt förekommande anställningsförmåner samt pensionsförmåner. Därtill kommer incitamentsprogram enligt nedanstående beskrivning. Ersättningsutskottet beaktar de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som beslutats av årsstämman i AddLife AB.

Köpoptioner till ledande befattningshavare

Koncernens aktierelaterade incitamentsprogram ökar möjligheten för ledande befattningshavare att förvärva aktier i företaget. Motivet för genomförandet av incitamentsprogrammet är att ledningspersoner inom AddLife-koncernen genom en egen investering ska kunna ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av bolagets aktier och därmed uppnå ökad intressegemenskap mellan dem och bolagets aktieägare. Avsikten med incitamentsprogrammet är även att bidra till att ledningspersoner långsiktigt ökar sitt aktieägande i bolaget. För förvärvade köpoptioner på B-aktier har de anställda erlagt en marknadsmässig premie. Optionspremien i programmet har beräknats av Nordea Bank med tillämpning av vedertagen värderingsmetod, Black & Scholes. Förutsättningar i beräkningarna har varit att lösenkursen satts till 110 procent av det volymvägda medeltalet av betalkursen under mätperioden, volatiliteten har baserats på statistiskt underlag utifrån historisk data, den riskfria räntan har baserats på räntan för statsobligationer, löptiden och lösenperiod enligt villkoren i programmen och utdelning enligt de estimat som finns utifrån koncernens utdelningspolicy.

Programmet innehåller en subvention som innebär att den anställde erhåller motsvarande belopp som inbetald optionspremie i form av kontant ersättning, d.v.s. lön, efter två år under förutsättning att optionsinnehavaren vid denna tidpunkt fortfarande är anställd i koncernen och äger köpoptioner. Denna subvention med tillhörande sociala avgifter periodiseras som personalkostnad över intjänandeperioden. AddLife har rättighet men ingen skyldighet att köpa tillbaka optionerna då en anställd avslutar sin anställning. Innehavaren kan lösa optionerna oavsett fortsatt anställning i koncernen.

AddLife har sammantaget fyra utestående program motsvarande totalt 2 016 500 B-aktier. Utfärdade köpoptioner på återköpta aktier har under räkenskapsåret medfört en beräknad utspädningseffekt baserat på årets genomsnittliga aktiekurs om ca 0,4 procent (0,5). Under räkenskapsåret har 60 875 optioner i programmet 2019/2023 lösts in motsvarande 243 500 B-aktier.

Ladda ned Excel

Utestående program Antal optioner Motsvarande antal B-aktier Andel av
totalt antal aktier
Lösenkurs Lösenperiod
2023/2026 150 000 150 000 0,1 % 250,07 9 jun 2025 - 27 feb 2025
2021/2025 250 000 250 000 0,2 % 259,00 10 jun 2024 - 28 feb 2025
2020/2024 250 000 1 000 000 0,9 % 98,40 19 jun 2023 - 28 feb 2024
2019/2023 154 125 616 500 0,5 % 76,60 20 jun 2022 – 28 feb 2023
Totalt 804 125 2 016 500        

Ladda ned Excel

Ersättningar och övriga förmåner under 2022 Grundlön/ styrelsearvode Rörlig ersättning¹ Övriga förmåner Pensions-
kostnader
Totalt
Styrelsens ordförande 0,7 0,7
Övriga styrelseledamöter 1,8 1,8
Verkställande direktören 1,9 0,2 0,0 0,2 2,3
Tidigare verkställande direktören 5,5 0,0 0,2 1,5 7,2
Andra ledande befattningshavare² 9,0 2,9 0,6 2,1 14,6
Totalt 18,9 3,1 0,8 3,8 26,6
¹ Inklusive ersättning för de ledande befattningshavare som deltar i incitamentsprogram
² Under året bestod andra ledande befattningshavare av 5 personer
             
Ersättningar och övriga förmåner under 2021 Grundlön/ styrelsearvode Rörlig ersättning¹ Övriga förmåner Pensions-
kostnader
Totalt
Styrelsens ordförande 0,7 0,7
Övriga styrelseledamöter 1,5 1,5
Verkställande direktören 5,2 3,3 0,2 1,4 10,1
Andra ledande befattningshavare² 7,6 5,6 0,4 2,4 16,0
Totalt 15,0 8,9 0,6 3,8 28,3
¹ Inklusive ersättning för de ledande befattningshavare som deltar i incitamentsprogram
² Under året bestod andra ledande befattningshavare av 4 personer

Ladda ned Excel

Styrelsearvoden   Position   2022 2021
Johan Sjö   Styrelseordförande   0,70 0,70
Håkan Roos   Styrelseledamot   0,35 0,30
Stefan Hedelius   Styrelseledamot   0,35 0,30
Eva Elmstedt     Styrelseledamot   0,35 0,30
Birgit Stattin Norinder   Styrelseledamot   0,35 0,30
Eva Nilsagård   Styrelseledamot   0,43 0,30
Totalt       2,53 2,20

Styrelsen
Det av valberedningen fastställda arvodet om sammanlagt 2 525 KSEK, fördelas i enlighet med årsstämmans beslut mellan de styrelseledamöter som ej är anställda i moderbolaget. 

Moderbolagets VD
Moderbolagets VD, Fredrik Dalborg, uppbar i fast lön 1 894 KSEK (0) och i rörlig lön 153 KSEK (0). Rörlig ersättning inkluderar 153 KSEK avseende årets kostnad för subvention för deltagande i koncernens incitamentsprogram. Därtill kommer beskattningsbara förmåner för VD med 2 KSEK (0). Verkställande direktören omfattas från 65 års ålder av premiebestämd pension, varvid pensionens storlek beror på utfallet av tecknade pensionsförsäkringar. Under 2022 har pensionspremier, vars storlek fastställs årligen av ersättningsutskottet, erlagts med 154 KSEK (0) för VD.

Moderbolagets tidigare VD, Kristina Willgård, uppbar i fast lön 5 526 KSEK (5 173) och i rörlig lön 0 KSEK (3 310). Därtill kommer beskattningsbara förmåner med 191 KSEK (205). Under 2022 har pensionspremier, vars storlek fastställs årligen av ersättningsutskottet, erlagts med 1 520 KSEK (1 467) för tidigare VD.

Rörlig lön är inte pensionsgrundande. Rörlig lön baserad på koncernens resultat kan utgå med maximalt 40 procent av fast lön. Ytterligare rörlig kontantersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 50 procent av den fasta årliga lönen samt ej utges mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet. Uppsägningstiden är 12 månader från bolagets sida och sex månader från verkställande direktörens sida. Vid uppsägning från bolagets sida är verkställande direktören utöver lön under uppsägningstiden berättigad till ett avgångsvederlag motsvarande en årslön. Avgångsvederlag utbetalas inte vid avgång på egen begäran. 

Övriga personer i koncernledningen
För övriga personer i koncernledningen har fast lön utgått med 9 005 KSEK (7 622) och rörlig lön med 2 898 KSEK (5 632). Rörlig ersättning inkluderar 1 972 KSEK avseende årets kostnad för subvention för deltagande i koncernens incitamentsprogram. Den rörliga ersättningen har kostnadsförts under verksamhetsåret 2022 och kommer att utbetalas under kommande åren. Därtill kommer beskattningsbara förmåner med 560 KSEK (350). Personer i koncernledningen omfattas från 65 års ålder av pensionsrätt enligt individuella överenskommelser. Förekommande pensionslösningar är premiebestämda varvid pensionens storlek beror på utfallet av tecknade pensionsförsäkringar. Under 2022 har pensionspremier för gruppen övrig koncernledning erlagts med 2 093 KSEK (2 442). Rörlig lön baserad på koncernens resultat kan utgå med maximalt 40 procent av fast lön. Ytterligare rörlig kontantersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 50 procent av den fasta årliga lönen samt ej utges mer än en gång per år och per individ. Uppsägningstiden är 12 månader från bolagets sida och sex månader från den anställdes sida. Avgångsvederlag utgår motsvarande högst ett års lön. Avgångsvederlag utbetalas inte vid avgång på egen begäran.

Personalinformation
I årsredovisningslagen ställs krav på ytterligare information jämfört med IFRS, bland annat uppgift om könsfördelning inom styrelse och ledning. Uppgift om könsfördelning avser situationen på balansdagen. Med styrelsemedlemmar avses stämmovalda ledamöter i moderbolaget samt i koncernen ingående bolag. Med ledande befattningshavare avses om ej annat anges koncernledningen och VD inom koncernens bolag.