Not 11 Rörelsens kostnader


Ladda ned Excel

Koncernen 2022 2021
Handelsvaror, råvaror och förnödenheter 5 113 4 730
Personalkostnader 1 520 1 005
Avskrivningar 722 478
Nedskrivningar av lager 27 44
Nedskrivningar av osäkra kundfordringar −18 7
Övriga rörelsekostnader 1 041 779
Totalt 8 405 7 043
     
Moderbolaget 2022 2021
Personalkostnader 52 46
Avskrivningar 0 0
Övriga rörelsekostnader 31 22
Totalt 83 68

Redovisningsprincip

Kostnad för sålda varor inkluderar kostnader för färdiga produkter, d.v.s. tillverkningskostnad och kostnad för inköpta färdiga produkter, produktgarantier, kostnader för lager och transport samt valutakursdifferenser på kundfordringar och leverantörsskulder samt effekter av eventuella valutasäkringar. Försäljningskostnader inkluderar kostnader för reklam samt kostnader för personal inom marknadsföring och försäljning. Försäljningskostnader inkluderar även kostnader för nedskrivning av osäkra kundfordringar. Administrationskostnader inkluderar kostnader för företagets ledning, ekonomi, personalfunktion, allmän administration samt IT-kostnader relaterade till nämnda funktioner.