Not 37 Förslag till vinstdisposition


Ladda ned Excel

Till årsstämman i AddLife AB förfogande står:
Överkursfond 2 654
Balanserad vinst −74
Årets vinst −18
Summa vinstmedel 2 562
   
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:
Till aktieägarna utdelas 1,20 SEK per aktie¹ 146
Till balanserade vinstmedel överförs 2 416

¹ Beräknat på antalet utestående aktier vid årsredovisningens utgivande. Antalet återköpta B-aktier uppgår till 593 189 vid tidpunkten för utgivande av årsredovisningen.