Not 15 Immateriella anläggningstillgångar


Ladda ned Excel

2022-12-31
Koncernen
Goodwill Leverantörs-
relationer
Kund-
relationer
Teknik Forskning
och
utveckling
Dator-
program
Övriga immateriella tillgångar Totalt
Ackumulerade anskaffningsvärden  
Vid årets början 4 538 2 776 71 342 184 141 4 8 056
Företagsförvärv 414 536 40 48 6 1 044
Investeringar 1 45 21
Omklassificeringar
Avyttringar och utrangeringar −3 −3
Årets omräkningseffekt 371 248 4 12 3 9 1 648
Vid årets slut 5 323 3 560 75 395 232 216 11 9 745
Ackumulerade av– och nedskrivningar  
Vid årets början −10 −542 −15 −119 −80 −96 −3 −865
Företagsförvärv −44 −2 −46
Avskrivningar 0 −329 −8 −40 −12 −23 −1 −413
Omklassificeringar 0 0
Avyttringar och utrangeringar 3 1 4
Årets omräkningseffekt 0 −39 −1 −4 −3 −4 −1 −52
Vid årets slut −10 −910 −24 −163 −95 −164 −6 −1 372
Redovisat värde vid årets slut 5 313 2 650 51 232 137 52 5 8 373
Redovisat värde vid årets början 4 528 2 234 56 223 104 45 1 7 191

Ladda ned Excel

2021-12-31
Koncernen
Goodwill Leverantörs-
relationer
Kund-
relationer
Teknik Forskning
och
utveckling
Dator-
program
Övriga immateriella tillgångar Totalt
Ackumulerade anskaffningsvärden  
Vid årets början 1 110 839 70 334 131 70 3 2 557
Företagsförvärv 3 398 1 919 3 28 58 0 5 406
Investeringar 1 24 14 1 40
Omklassificeringar −2 −1 −3
Avyttringar och utrangeringar −1 0 −1
Årets omräkningseffekt 30 18 1 4 3 1 0 57
Vid årets slut 4 538 2 776 71 342 184 141 4 8 056
Ackumulerade av– och nedskrivningar  
Vid årets början −10 −331 −8 −86 −68 −49 −2 −554
Företagsförvärv −1 −32 −0 −33
Avskrivningar −210 −7 −32 −12 −15 −1 −277
Omklassificeringar 3 0 3
Avyttringar och utrangeringar 1 1
Årets omräkningseffekt 0 −1 0 −1 −2 −1 −0 −5
Vid årets slut −10 −542 −15 −119 −80 −96 −3 −865
Redovisat värde vid årets slut 4 528 2 234 56 223 104 45 1 7 191
Redovisat värde vid årets början 1 100 508 62 248 63 21 1 2 003

Ladda ned Excel

Goodwill fördelat per affärsområde 2022-12-31 2021-12-31
Labtech 614 454
Medtech 4 699 4 074
Totalt 5 313 4 528

Ladda ned Excel

  2022-12-31 2021-12-31
Moderbolaget Datorprogram Totalt Datorprogram Totalt
Ackumulerade anskaffningsvärde        
Vid årets början 1 1 1 1
Investeringar 0 0
Vid året slut 1 1 1 1
Ackumulerade avskrivningar        
Vid årets början −1 −1 −1 −1
Avskrivningar 0 0 0 0
Vid årets slut −1 −1 −1 −1
Redovisat värde vid årets slut 0 0 0 0
Redovisat värde vid årets början 0 0 0 0

Redovisningsprincip

En immateriell tillgång är en identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk substans och som används för marknadsföring, produktion eller tillhandahållande av varor eller tjänster eller för uthyrning och administration. För att redovisas som tillgång krävs både att det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar som kan hänföras till tillgången kommer att tillföras företaget och att anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Tillkommande utgifter för en immateriell tillgång läggs till anskaffningsvärdet endast om de ökar de framtida ekonomiska fördelarna som överstiger den ursprungliga bedömningen och om utgifterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra utgifter kostnadsförs när de uppkommer.

Goodwill redovisas som en immateriell tillgång med obestämbar nyttjandeperiod. Goodwill representerar skillnaden mellan anskaffningsvärdet vid ett rörelseförvärv och det verkliga värdet av förvärvade tillgångar, övertagna skulder samt eventualförpliktelser. Goodwill och andra immateriella anläggningstillgångar med obestämbar nyttjandeperiod värderas till anskaffningsvärde minus eventuella ackumulerade nedskrivningar. Alla immateriella anläggningstillgångar med obestämbar nyttjandeperiod fördelas på kassagenererande enheter och skrivs inte av utan testas årligen för nedskrivningsbehov.

Leverantörsrelationer, kundrelationer och teknik värderas i samband med företagsförvärv till verkligt värde. AddLife tillämpar en modell där en genomsnittlig historisk kundanskaffningskostnad, alternativt nuvärdet av förväntade framtida kassaflöden, används för att värdera dessa.

Immateriella tillgångar utöver goodwill är redovisade till ursprunglig anskaffningskostnad efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Avskrivning sker huvudsakligen linjärt och baseras på tillgångarnas nyttjandeperioder som omprövas årligen. Nyttjandeperioder baseras på historiska erfarenheter av nyttjande av likartade tillgångar, användningsområden och även andra specifika egenskaper hos tillgången. Avskrivningar ingår i kostnad för sålda varor, försäljnings- eller administrationskostnader beroende på var i verksamheten tillgångarna används. 

Utgifter för utveckling, där forskningsresultat eller annan kunskap tillämpas för att åstadkomma nya eller förbättrade produkter eller processer, redovisas som en tillgång i balansräkningen om produkten är tekniskt och kommersiellt användbar och företaget har tillräckliga resurser att fullfölja utvecklingen och därefter använda eller sälja den immateriella tillgången. Övriga utgifter för utveckling redovisas som kostnad då de uppkommer.

 

Avskrivning sker huvudsakligen linjärt och baseras på tillgångarnas nyttjandeperioder. 

  Nyttjandeperiod
Leverantörs- och kundrelationer 10 år
Programvaror för IT-verksamheten 3-5 år 
Teknik 5-15 år
Forskning och utveckling 5-10 år 
Goodwill och varumärken obestämbar
Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill

AddLifes redovisade goodwill uppgår per 31 december 2022 till 5 313 MSEK (4 528). Alla immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod omfattas minst årligen av nedskrivningsprövning. Om indikation finns på att en tillgång har minskat i värde görs sådan prövning oftare. Nedskrivningsprövning görs på de kassaflödesgenererande enheterna vilka utgörs av affärsområdena. När AddLife genomför ett förvärv integreras den förvärvade verksamheten i koncernen i en sådan omfattning att det inte går att särskilja tillgångar och kassaflöden per bolag. Nedskrivningsprövningen görs på affärsområdesnivå, eftersom den förvärvade verksamheten också integreras med annan AddLife-verksamhet i en sådan omfattning, att det inte går att särskilja tillgångar och kassaflöden hänförliga till det förvärvade bolaget. Återvinningsvärdet har beräknats utifrån nyttjandevärdet vilket beräknas med hjälp av diskonterade kassaflöden. Antaganden har gjorts om nettoomsättning, bruttomarginal, omkostnadsnivå, rörelsekapitalbehov och investeringsbehov baserat på tidigare erfarenheter. Parametrarna har satts utifrån koncernens budget nästkommande räkenskapsår 2023 för respektive affärsområde, vilka har godkänts av styrelsen.

Vid beräkning av återvinningsvärdet för kassagenererande enheter som innehåller leasade tillgångar har valet gjorts att från de förväntade kassaflödena dra bort framtida leasingbetalningar. Nyttjanderättstillgångarna inkluderas i enhetens redovisade värde. För att erhålla ett redovisat värde för enheten som är konsistent med det beräknade återvinningsvärdet reduceras det redovisade värdet med enhetens leasingskuld. 

För kassaflöden bortom budgetperioden har en tillväxttakt om 2 procent (2) per år antagits. Beräknat restvärde vid slutet av nyttjandeperioden ingår i nyttjandevärdet. Kassaflöden har diskonterats med en vägd kapitalkostnad som motsvarar 8,4 procent (8,4) före skatt. Beräkningen visar att nyttjandevärdet överstiger det redovisade värdet. Således resulterade nedskrivningsprövningen inte i något nedskrivningsbehov. Inga rimligt möjliga ändringar i viktiga antaganden bedöms leda till nedskrivningsbehov. 

Varje år genomförs även prövning av nedskrivningsbehov av varumärken enligt samma principer som vid goodwill. Några händelser eller ändrade förhållanden som motiverat en nedskrivningsprövning av övriga immateriella anläggningstillgångar som skrivs av, har inte identifierats.