Not 33 Förvärv inom affärsområden


Ladda ned Excel

Förvärv Land Förvärvstidpunkt Nettoomsättning, MSEK¹ Antal anställda¹ Affärsområde
AddVision Group Tyskland April, 2021 700 190 Medtech
Healthcare 21 Group Irland April, 2021 1 700 450 Medtech
Bio-Connect Group Nederländerna September, 2021 140 31 Labtech
Fischer Medical ApS Danmark November, 2021 60 12 Medtech
Camanio AB Sverige December, 2021 13 18 Medtech
MBA Incorporado S.L Spanien Januari, 2022 670 285 Medtech
Verksamhet från Telia Health Monitoring Sverige Mars, 2022 4 8 Medtech
O'Flynn Medical Ltd Irland April, 2022 64 36 Medtech
BioCat GmbH Tyskland April, 2022 90 20 Labtech
JK Lab Nordic AB Sverige Juli, 2022 24 6 Labtech
¹ Avser situationen på helårsbasis vid förvärvstidpunkten.

Ladda ned Excel

Förvärv under räkenskapsåret 2022 uppgår enligt förvärvsanalyserna till följande:
      Verkligt värde
Immateriella anläggningstillgångar     582
Övriga anläggningstillgångar     428
Varulager     274
Övriga omsättningstillgångar     457
Uppskjuten skatteskuld/skattefordran     −133
Övriga skulder     −1 024
Förvärvade nettotillgångar     584
Goodwill     412
Köpeskilling¹     996
Avgår: likvida medel i förvärvade verksamheter     −200
Villkorad ännu ej utbetald köpeskilling     −21
Påverkan på koncernens likvida medel     775
¹ Köpeskilling anges exklusive kostnader vid förvärven.      
       
Förvärv under räkenskapsåret 2021 uppgår enligt förvärvsanalyserna till följande:  
  Verkligt värde Varav AddVision Varav Healthcare 21 Group
Immateriella anläggningstillgångar 1 967 821 890
Övriga anläggningstillgångar 219 54 163
Varulager 566 139 405
Övriga omsättningstillgångar 529 205 267
Uppskjuten skatteskuld/skattefordran −367 −163 −157
Övriga skulder −1 256 −275 −923
Förvärvade nettotillgångar 1 658 781 645
Goodwill 3 399 1 234 2 002
Köpeskilling¹ 5 057 2 015 2 647
Avgår: likvida medel i förvärvade verksamheter −140 −67 −47
Avgår: köpeskilling erlagd med aktier −1 806 −1 004 −802
Villkorad ännu ej utbetald köpeskilling −272 −187 −46
Påverkan på koncernens likvida medel 2 839 757 1 752
¹ Köpeskilling anges exklusive kostnader vid förvärven.  

Samtliga förvärvsanalyser har fastställts. De ej fastställda beloppen avser tillgångar och eget kapitalandelar och är inte väsentliga.

Den sammanlagda köpeskillingen för förvärven uppgår till 996 MSEK (5 057), varav 412 MSEK (3 399) allokeras till goodwill och 582 MSEK (1 967) till övriga immateriella tillgångar. Köpeskillingen utgörs endast av kontant ersättning. Transaktionskostnaderna för förvärven med tillträde under räkenskapsåret 2022 uppgick till 12 MSEK (56) och redovisas i posten försäljningskostnader.

Utfallet av villkorade tilläggsköpeskillingar är beroende av uppnådda resultat i bolagen och har en fastställd maximinivå. Av ännu ej utbetalda köpeskillingar för förvärv under räkenskapsåret uppgår beräknat verkligt värde på villkorade köpeskillingar till 21 MSEK, vilket utgör ca 94 procent av maximalt utfall. 

De värden som allokerats till immateriella anläggningstillgångar, såsom leverantörsrelationer, har värderats till det diskonterade värdet av framtida kassaflöden. Avskrivningstiden styrs av en bedömning av ett årligt bortfall av delar av omsättningen hänförlig till respektive tillgång. 

Leverantörsrelationer skrivs generellt av under en period av 10 år. Den goodwill som uppkommit i samband med förvärven beror på att koncernens position på aktuell marknad för respektive förvärv förväntas stärkas samt på den kunskap som finns upparbetad i de förvärvade bolagen. 

Den goodwill som uppkommit i samband med förvärven beror på att koncernens position på aktuell marknad för respektive förvärv förväntas stärkas samt på den kunskap som finns upparbetad i de förvärvade bolagen. 

Förvärven har tillsammans påverkat koncernens nettoomsättning med 952 MSEK (1 750), EBITA med 162 MSEK (211), rörelseresultatet med 114 MSEK (73) och årets resultat efter skatt med 62 MSEK (26). Förvärven, skulle ha påverkat koncernens nettoomsättning med uppskattningsvis 1 011 MSEK (2 530), EBITA med 174 MSEK (309), rörelseresultatet med ca 122 MSEK (112) samt årets resultat efter skatt med ca 68 MSEK (48) om förvärven hade genomförts 1 januari 2022.