Not 26 Avsättningar


Ladda ned Excel

Långfristiga avsättningar 2022 2021
Koncernen Personal Garantier Övrigt Totalt Personal Garantier Övrigt Totalt
Vid årets början 32 - - 32 30 - - 30
Årets avsättningar   - 3 3 4 - - 4
Tillkommande via förvärv 2 - 96 97 - - - 0
Belopp som tagits i anspråk −5 - - −5 −2 - - −2
Outnyttjade belopp som återförts - - - 0 - - - 0
Omräkningseffekt 2 - 5 7 0 - - 0
Vid årets slut 31 - 103 134 32 - - 32
                 
Kortfristiga avsättningar 2022 2021
Koncernen Personal Garantier Övrigt Totalt Personal Garantier Övrigt Totalt
Vid årets början - 5 5 10 - 4 5 9
Årets avsättningar 1 - - 1 - 3 - 3
Tillkommande via förvärv 2 0 77 80 - - - 0
Belopp som tagits i anspråk - - −40 −40 - - - 0
Outnyttjade belopp som återförts - −1 - −1 - −3 - −3
Omräkningseffekt 0 0 2 2 - 0 - 0
Vid årets slut 3 4 44 52 - 5 5 10

Redovisningsprincip

En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har ett formellt eller informellt åtagande som en följd av en inträffad händelse och det är troligt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Om effekten är väsentlig nuvärdeberäknas avsättningen.

Garantiåtaganden

Avsättning görs för framtida kostnader på grund av garantiåtaganden. Beräkningen är grundad på utgifter under räkenskapsåret för liknande åtaganden eller kalkylerade kostnader för respektive åtagande. 

Ersättningar vid uppsägning

En kostnad för ersättningar i samband med uppsägningar av personal redovisas endast om det finns en formell detaljerad plan att avsluta en anställning före den normala tidpunkten. Avsättning för omstruktureringskostnader redovisas när en detaljerad omstruktureringsplan har fastställts och omstruktureringen antingen har påbörjats eller tillkännagivits.