Not 20 Varulager


Ladda ned Excel

Koncernen 2022-12-31 2021-12-31
Råvaror och förnödenheter 61 43
Varor under tillverkning 7 8
Färdiga varor 1 578 1 137
Totalt 1 646 1 189

I kostnad för sålda varor för koncernen ingår nedskrivning av varulager med 27 MSEK (43). Inga väsentliga återföringar av tidigare gjorda nedskrivningar har gjorts under 2022 eller under 2021.

Redovisningsprincip

Varulagret, dvs. råmaterial och färdiga handelsvaror, är upptaget till det lägsta av anskaffnings-värdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in, först ut-principen eller enligt vägda genomsnittspriser. I egentillverkade halv- och helfabrikat består anskaffningsvärdet av direkta tillverkningskostnader och skälig andel av indirekta tillverkningskostnader. Vid värdering har hänsyn tagits till normalt kapacitetsutnyttjande.