Not 21 Kundfordringar


Ladda ned Excel

Kundfordringar 2022-12-31 2021-12-31
Anskaffningsvärde 1 359 1 134
Nedskrivna belopp −33 −45
Redovisat värde 1 326 1 089
     
Förändringar nedskrivna kundfordringar 2022 2021
Belopp vid årets ingång −45 −46
Företagsförvärv −0 −3
Årets nedskrivning/reversering av nedskrivning 0 4
Belopp vid årets utgång −45 −45
     
Tidsanalys på kundfordringar 2022 2021
Ej förfallna 1 017 856
1-30 dagar förfallna 183 136
31-60 dagar förfallna 52 31
mer än 60 dagar förfallna 107 111
varav reserverat −33 −45
Totalt 1 326 1 089

Redovisningsprincip

Reservering för förväntade kreditförluster – finansiella instrument av förenklad metod
Fordringar utgörs i huvudsak av kundfordringar för vilka koncernen tillämpar den förenklade metoden för redovisning av förväntade kreditförluster. Detta innebär att förväntade kreditförluster reserveras för återstående löptid, vilken förväntas understiga ett år för samtliga fordringar. Koncernens motparter består främst av aktörer inom offentlig sektor där majoriteten av försäljningen sker genom offentlig upphandling för vilka kreditrisken betraktas som mycket låg. De förväntade kreditförlusterna för kundfordringar och avtalstillgångar beräknas med hjälp av en provisionsmatris som är baserad på tidigare händelser, nuvarande förhållanden och prognoser för framtida ekonomiska förutsättningar och pengarnas tidsvärde om applicerbart. Koncernen definierar fallissemang som att det bedöms osannolikt att motparten kommer att möta sina åtaganden på grund av indikatorer som finansiella svårigheter och missade betalningar. Oavsett anses fallissemang föreligga när betalningen är 90 dagar sen om det inte föreligger särskilda skäl att beloppet kommer att inflyta. Koncernen skriver bort en fordran när inga möjligheter till ytterligare kassaflöden bedöms föreligga.