Bolagsstyrning

Valberedning

Valberedningens uppgifter
Valberedningens uppgift är att på aktieägarnas uppdrag till årsstämman utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt till årsstämman lämna förslag om ordförande vid årsstämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, val av revisor, arvode till var och en av styrelseledamöterna, val av revisionsbolag och revisionsarvode. samt principer för hur ledamöter av valberedningen ska utses. Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget för arbetet i valberedningen. Bolaget svarar dock för kostnader som är förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.

Valberednings sammansättning
Vid årsstämma den 1 september 2016 fattades beslut om principer för tillsättande av valberedning, som gäller tillsvidare. Det innebär att årsstämman inte årligen fattar beslut om dessa principer och valberedningens uppdrag, om inte själva principerna eller uppdraget ska ändras. Valberedningen ska bestå av representanter för de fem röstmässigt största aktieägarna per den 30 september varje år samt styrelsens ordförande, som även får i uppdrag att sammankalla valberedningen till dess första möte. Valberedningen utser inom sig ordförande i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedningen inför årsstämma 2024
Valberedningen, inför årsstämman 2024, består av bolagets styrelseordförande; Johan Sjö, samt Stefan Hedelius (utsedd av Tom Hedelius), Håkan Roos (utsedd av RoosGruppen AB), Hans Christian Bratterud (utsedd av Odin Fonder), Andreas Wallheim (utsedd av SEB Investment Management) och Patricia Hedelius  (utsedd av AMF). Valberedningens sammansättning presenterades i samband med avlämnandet av delårsrapporten för tredje kvartalet den 26 oktober 2023. Av valberedningens ledamöter är tre styrelseledamöter och två ledamöter i valberedningen beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Ordförande i valberedningen är Håkan Roos.

Inför årsstämman 2024 hade valberedningen 2 protokollförda möten där samtliga ledamöter var närvarande. Valberedningens fullständiga förslag till årsstämman presenteras i kallelsen till stämman samt på bolagets hemsida.

Avvikelser
Bolaget har två avvikelser från Kodens regel 2.4, om valberedningens sammansättning. Enligt Koden ska inte styrelseledamot vara valberedningens ordförande och högst en styrelseledamot vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Valberedningen har bedömt det som lämpligt att ordförande i valberedningen är den ledamot som företräder största gruppen av aktieägare. Valberedningen har också bedömt det lämpligt att två styrelseledamöter, som är beroende till större aktieägare, ingår i valberedningen då de har god kännedom om både bolaget och övriga aktieägare.

Senast uppdaterad: 2024-04-02 17:28:07 av Marcus Svensson