BOLAGSSTYRNING

Principer för bolagsstyrning

AddLife AB är ett publikt aktiebolag vars B-aktie noterades på Nasdaq Stockholm den 16 mars 2016, varför Bolaget tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Koden ska tillämpas av bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Koden är ett led i själv regleringen inom det svenska näringslivet och bygger på principen ”följ eller förklara”. Det innebär att ett bolag som tillämpar Koden kan avvika från enskilda regler, men bolaget ska då avge förklaringar där skälen till varje avvikelse redovisas. För räkenskapsåret 2021 har AddLife två avvikelser från koden att rapportera. Avvikelserna och motiveringarna härtill återfinns i avsnittet om valberedningen. Denna rapport om bolagsstyrning är granskad av bolagets revisor. Bolagsstyrningsrapporten finns på bolagets hemsida under investerare, www.add.life/investerare/bolagsstyrning.

Per den 31 december 2021 hade bolaget 13 789 aktieägare och de 15 största ägarna kontrollerade 63 procent av aktiekapitalet och 70 procent av rösterna. Vid räkenskapsårets slut uppgick andelen svenska ägare till 58 procent och utländska investerare ägde 42 procent av kapitalet. Andelen juridiska personer uppgick till 86 procent och fysiska personer uppgick till 14 procent av aktiekapitalet. Roosgruppen AB (Håkan Roos via bolag) och Tom Hedelius är de enda aktieägare som har ett direkt eller indirekt aktieinnehav i bolaget som representerar minst en tiondel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Bolagsordning

Enligt bolagsordningen är bolagets firma AddLife AB och är ett publikt bolag. Bolagets senaste räkenskapsår omfattar perioden 1 januari – 31 december. Bolagets verksamhet är ”att självt eller genom hel- eller delägt dotterbolag idka handel med och tillverka huvudsakligen medicinteknisk utrustning och produkter samt driva annan därmed förenlig verksamhet”. Styrelsen har sitt säte i Stockholm och skall bestå av minst fyra och högst sex ledamöter. Kallelse till bolagsstämman ska ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på Bolagets hemsida. Att kallelse till bolagsstämma skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

Den senaste registrerade bolagsordningen beslutades vid bolagsstämma den 5 maj 2021 och finns i sin helhet på Bolagets hemsida under investerare, www.add.life/investerare/ bolagsstyrning/bolagsordning.

Efterlevnad av tillämpliga regler för börshandel

Inga överträdelser mot tillämpliga börsregler har förekommit under 2021 och AddLifes verksamhet har genomförts i enlighet med god praxis på aktiemarknaden.

Ansvarsfördelning

Syftet med bolagsstyrningen är att skapa en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse, styrelsens utskott och verkställande ledning. Bolagsstyrningen inom AddLife baseras på tillämplig lagstiftning, främst den svenska aktiebolagslagen, noteringsavtalet med Nasdaq Stockholm, svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) samt interna riktlinjer och regler.

Aktiestruktur och aktieägare

Aktiekapitalet i AddLife AB uppgick den 31 december 2021 till 62 358 949 kronor. Antalet aktier i bolaget var 122 450 250 stycken, varav 4 615 136 aktier av serie A och 117 835 114 av serie B. Kvotvärdet uppgick till 0,51 SEK. Varje aktie av serie A medför tio röster och varje aktie av serie B medför en röst. Endast B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Senast uppdaterad: 2022-03-31 23:40:35 av Alexander Paziraei