Hållbarhet

Ansvarsfull producent och distributör

AddLifes roll i värdekedjan, främst som distributör, innebär både en nära dialog med många kunder på lokal nivå och val av ledande globala leverantörer och påverkan på dessa. Detta är en unik möjlighet att stödja en hållbar omställning tillsammans med våra partners och tillsammans utveckla lösningar som också kan ha en positiv inverkan på affärsverksamheten.

Väsentlighetsanalysen 2021 tillsammans med intressentdialogerna visar att produktkvalitet och service, ansvarsfulla inköp samt affärsinnovation är utvalda områden för AddLifes framtida tillväxt. Vi kommer att fortsätta att arbeta med de väsentliga områdena under 2022. Vi kommer till exempel att identifiera de mest relevanta fokusområdena, integrera dessa i strategin och utforma konkreta åtgärder och KPI:er.

Parallellt med väsentlighetsanalysen har AddLife utvärderat hur man kan stärka mätningen av hållbarhetsdata, och på så sätt öka transparensen och möjliggöra framtida jämförelser. Implementeringen ska vara slutförd under 2022.

Större delen av AddLifes produktsortiment tillverkas av ledande leverantörer runt om i världen. Som distributör har vi främst en indirekt inverkan på sådant som materialval, råvaror, förpackningar och anställningsvillkor. Målet är att alla leverantörer ska leva upp till AddLifes uppförandekod och miljökrav. Inget av koncernens svenska dotterbolag bedriver tillståndspliktig eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Inget av de utländska dotterbolagen bedriver verksamhet med motsvarande tillstånds- eller anmälningsplikt. Inget av koncernens bolag är involverat i någon miljötvist.

AddLife strävar efter ett nära samarbete med leverantörerna för att uppnå en långsiktig och hållbar utveckling.

AddLife uppmuntrar dessutom leverantörerna att respektera grundläggande mänskliga rättigheter och att behandla sina anställda i enlighet med ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetet.

Produkter måste vara CE-certifierade innan de får marknadsföras i Europa. Det nya EU-direktivet om medicintekniska produkter, MDR, genomfördes 2021 och det nya EU-direktivet om produkter för in vitro-diagnostik, IVDR, har försenats. För vissa produkter kan dessa nya direktiv kräva att testningen för CE-certifiering görs om, vilket kan bli både dyrt och svårt att genomföra för små aktörer med begränsade resurser, samt leda till att större globala aktörer väljer bort mindre lokala marknader.

Under året har AddLife hanterat genomförandet av MDR väl, utan att förlora någon leverantör på grund av bristande efterlevnad. AddLife arbetar proaktivt genom branschorganisationer för att hålla sig uppdaterad om IVDR-genomförandet, dock ansvarar varje enskilt företag i koncernen för hanteringen av sina leverantörer och processer. Våra dotterbolag arbetar kontinuerligt med att utvärdera nya och befintliga leverantörer. Under 2022 kommer AddLife att införa ett nytt ledningssystem för hållbarhet, som kommer att vara obligatorisk för alla dotterbolag. AddLife strävar också efter att öka hållbarhetskraven för våra leverantörer i alla koncernens företag och förbättra bedömningen av material eller materialalternativ i våra egna produkter.

Marknadsläget har under 2021 varit fortsatt komplicerat på grund av pandemin. AddLife har varit en av de viktigaste nyckelaktörerna när det gäller att förse vården med välbehövliga diagnostiska tester och andra viktiga produkter, trots utmaningar inom logistik, leveranskedjan etc.

På grund av strategiska förvärv, med väsentlig påverkan på koncernens marknadsnärvaro, har den planerade geografiska kartläggningen av leveranskedjan inte slutförts.

 

GENOMFÖRDA AKTIVITETER UNDER ÅRET
  • Utveckling av processen för utvärdering och godkännande av nya leverantörer
  • Införande av miljöbilspolicy
  • Utvärdering av ledningssystem för hållbarhet

 

UTBLICK 2022
  • Implementation av en gemensam utvärdering av leverantörers hållbarhet
  • Implementation av miljöbilpolicy 
  • Implementation av ledningssystem för hållbarhet
Senast uppdaterad: 2022-03-24 15:57:38 av lina.astrom@add.life