Bolagsstyrning

Valberedning

Valberedningens uppgifter

Valberedningens uppgift är att på aktieägarnas uppdrag till årsstämman utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt till årsstämman lämna förslag om ordförande vid årsstämman, styrelseledamöter och styrelseordförande, arvode till i bolaget icke anställda styrelseledamöter, i förekommande fall val av registrerat revisionsbolag och revisionsarvoden samt principer för hur ledamöter av valberedningen ska utses. Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från bolaget för arbetet i valberedningen. Inför årsstämman 2022 hade valberedningen två protokollförda möten där samtliga ledamöter var närvarande. Valberedningens fullständiga förslag till årsstämman presenteras i kallelsen till stämman samt på bolagets hemsida.

 

Valberednings sammansättning

Enligt Koden ska Bolaget ha en valberedning. Vid årsstämma den 1 september 2016 fattades beslut om principer för tillsättande av valberedning, som skall gälla tills vidare. Det innebär att årsstämman inte årligen fattar beslut om dessa principer och valberedningens uppdrag, om inte själva principerna eller uppdraget ska ändras. Valberedningen ska bestå av representanter för de fem röstmässigt största aktieägarna per den 30 september varje år samt styrelsens ordförande, som även får i uppdrag att sammankalla valberedningen till dess första möte. Valberedningen utser inom sig ordförande i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

I enlighet härmed har följande personer utsetts till ledamöter av valberedningen; Johan Sjö, styrelseordförande, Stefan Hedelius (utsedd av Tom Hedelius), Håkan Roos (utsedd av RoosGruppen AB), Hans Christian Bratterud (utsedd av Odin Fonder), Christofer Geijer (utsedd av SEB Investment Management) och Celia Grip (utsedd av Swedbank Robur Fonder). Valberedningens sammansättning presenterades i samband med avlämnandet av delårsrapporten för tredje kvartalet den 22 oktober 2021. Av valberedningens ledamöter är tre styrelseledamöter och två ledamöter i valberedningen beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Ordförande i valberedningen är Håkan Roos.

Valberedningen ska ta fram förslag till ordförande på stämman, förslag till styrelseledamöter, förslag till arvode till var och en av styrelseledamöterna, förslag till styrelse och styrelseordförande samt val av registrerat revisionsbolag och revisionsarvoden. Valberedningens förslag till årsstämman kommer att presenteras i kallelsen till stämman samt på Bolagets hemsida. Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från Bolaget för arbetet i valberedningen. Bolaget svarar dock för kostnader som är förenade med utförandet av valberedningens uppdrag. Bolaget har under året inte betalt några kostnader förenade med valberedningens uppdrag.

Avvikelser

Bolaget har två avvikelser från Kodens regel 2.4, om valberedningens sammansättning. Enligt Koden ska inte styrelseledamot vara valberedningens ordförande och högst en styrelseledamot vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Förklaring: Valberedningen har bedömt det som lämpligt att ordförande i valberedningen är den ledamot som företräder största gruppen av aktieägare. Valberedningen har också bedömt det lämpligt att två styrelseledamöter, som är beroende till större aktieägare, ingår i valberedningen då de har god kännedom om både bolaget och övriga  aktieägare.

Mångfaldspolicy

Valberedningen använder 4.1 i Koden som mångfaldspolicy. Detta innebär att AddLifes styrelse ska bestå av en väl sammanvägd mix av kompetens, erfarenhet och bakgrund som är viktigt för att styra AddLifes strategiska arbete på ett ansvarsfullt och framgångsrikt sätt. För att uppfylla detta eftersträvas kunskap om Life Science, bolagsstyrning, efterlevnad av regler och bestämmelser, finansiering och finansiell analys samt ersättningsfrågor. Därutöver beaktas mångfald avseende ålder, kön, utbildning och annan yrkesmässig bakgrund. Målet är att ha en styrelse som har en bra mångfald och är jämställd. Ingen ledamot ska diskrimineras på grund av religion, etnisk bakgrund, ålder, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller av annat skäl.

Senast uppdaterad: 2022-03-29 17:02:48 av jamilah.wass@add.life