Förändringar i koncernens eget kapital

Ladda ned Excel

MSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare Innehav utan bestäm- mande inflytande Totalt eget kapital
INGÅENDE EGET KAPITAL
2020-01-01
58,3 1 134,3 31,9 242,4 1 466,9 9,3 1 476,2
Årets resultat 517,8 517,8 1,9 519,7
Årets omräkningsdifferenser -81,4 -81,4 -0,3 -81,7
Omvärdering av förmånsbestämda planer -5,0 -5,0 -5,0
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 1,1 1,1 1,1
Övrigt totalresultat -81,4 -3,9 -85,3 -0,3 -85,6
Årets totalresultat -81,4 513,9 432,5 1,6 434,1
Transaktioner med ägare
Utdelning -56,2 -56,2 -2,7 -58,9
Köpoptioner 58,2 58,2 58,2
Återköp av egna aktier -19,3 -19,3 -19,3
UTGÅENDE EGET KAPITAL
2020-12-31
58,3 1 134,3 -49,5 739,0 1 882,1 8,2 1 890,3
               
MSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare Innehav utan bestäm- mande inflytande Totalt eget kapital
INGÅENDE EGET KAPITAL
2021-01-01
58,3 1 134,3 -49,5 739,0 1 882,1 8,2 1 890,3
Årets resultat 718,6 718,6 2,0 720,6
Årets omräkningsdifferenser 71,6 71,6 0,9 72,5
Omvärdering av förmånsbestämda planer 0,6 0,6 0,6
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat -0,1 -0,1 -0,1
Övrigt totalresultat 71,6 0,5 72,1 0,9 73,0
Årets totalresultat 71,6 719,1 790,7 2,9 793,6
Transaktioner med ägare
Apportemission 4,1 1 520,9 1 525,0 1 525,0
Emissionskostnader -1,3 -1,3 -1,3
Utdelning -182,9 -182,9 -5,4 -188,3
Köpoptioner -9,4 -9,4 -9,4
Avyttring av egna aktier 281,0 281,0 281,0
UTGÅENDE EGET KAPITAL
2021-12-31
62,4 2 653,9 22,1 1 546,8 4 285,2 5,7 4 290,9
Senast uppdaterad: 2022-02-14 17:14:21 av alexander@paziraei.com