Förändringar i koncernens eget kapital

Ladda ned Excel

MSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare Innehav utan bestäm- mande inflytande Totalt eget kapital
INGÅENDE EGET KAPITAL
2020-01-01
58,3 1 134,3 31,9 242,4 1 466,9 9,3 1 476,2
Årets resultat 517,8 517,8 1,9 519,7
Årets omräkningsdifferenser −81,4 −81,4 −0,3 −81,7
Omvärdering av förmånsbestämda planer −5,0 −5,0 −5,0
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 1,1 1,1 1,1
Övrigt totalresultat −81,4 −3,9 −85,3 −0,3 −85,6
Årets totalresultat −81,4 513,9 432,5 1,6 434,1
Transaktioner med ägare
Utdelning −56,2 −56,2 −2,7 −58,9
Köpoptioner 58,2 58,2 58,2
Återköp av egna aktier −19,3 −19,3 −19,3
UTGÅENDE EGET KAPITAL
2020-12-31
58,3 1 134,3 −49,5 739,0 1 882,1 8,2 1 890,3
               
MSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare Innehav utan bestäm- mande inflytande Totalt eget kapital
INGÅENDE EGET KAPITAL
2021-01-01
58,3 1 134,3 −49,5 739,0 1 882,1 8,2 1 890,3
Årets resultat 718,6 718,6 2,0 720,6
Årets omräkningsdifferenser 71,6 71,6 0,9 72,5
Omvärdering av förmånsbestämda planer 0,6 0,6 0,6
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat −0,1 −0,1 −0,1
Övrigt totalresultat 71,6 0,5 72,1 0,9 73,0
Årets totalresultat 71,6 719,1 790,7 2,9 793,6
Transaktioner med ägare
Apportemission 4,1 1 520,9 1 525,0 1 525,0
Emissionskostnader −1,3 −1,3 −1,3
Utdelning −182,9 −182,9 −5,4 −188,3
Köpoptioner −9,4 −9,4 −9,4
Avyttring av egna aktier 281,0 281,0 281,0
UTGÅENDE EGET KAPITAL
2021-12-31
62,4 2 653,9 22,1 1 546,8 4 285,2 5,7 4 290,9
Senast uppdaterad: 2022-02-14 17:14:21 av Alexander Paziraei