Hållbarhet

Väsentlighetsanalys

Väsentlighetsanalysen ger vägledning i valet av innehåll i denna hållbarhetsrapport, den strategiska inriktningen och hur hållbarhet ska integreras i AddLifes verksamhet.

Väsentlighet är den punkt där en hållbarhetsfråga blir relevant för förmågan att skapa bestående värde. 2021 genomfördes en framtidsinriktad bedömning för att se hur prioriteringarna utvecklas. Bedömningen gör det möjligt att bättre förstå förväntningarna från kunder, anställda, investerare, leverantörer och samhället, hur hållbarhet påverkar den strategiska riktningen och koncernens påverkan på människor och planeten fram till 2030.

AddLifes mest väsentliga frågor:

 • Återspeglar de betydande ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenserna
 • Påverkar förmågan att skapa bestående värde, bygga förtroende och minska riskerna
 • Påverkar intressenternas uppfattning om AddLifes resultat och förmåga att leverera värde till dem

Processen involverade koncernledningen, interna experter, kunder, leverantörer, medarbetare och representanter för samhället och genomfördes i fem steg:

 • Navigera till 2030 – Genomgång av forskning om hur branschen kommer att påverkas av fyra makrotrender fram till 2030 – tillgång till resurser, demografiska förändringar, en föränderlig miljö och en sammankopplad värld.
 • Intern rangordning och viktning – 15 interna experter viktade och rangordnade 26 ämnen inom fyra områden som rör påverkan på miljö och människor, strategiska krav samt verksamhet och styrning.
 • Djupgående intervjuer och undersökningar – Genom att kombinera 16 intervjuer med intressenter, 16 svar på kund- och leverantörsundersökningar och insikterna från medarbetarundersökningen validerades och justerades rangordningen och ytterligare kunskap tillfogades.
 • Strategi – Resultatet av utvärderingen kommer att ligga till grund för den integration som kommer att meddelas 2022.

Våra sex viktigaste slutsatser:

 1. Hållbarhet kommer att bli allt viktigare, till följd av investerarnas, medarbetarnas och kundernas förväntningar, och på grund av att affärsverksamheten förändras.
 2. Miljörelaterade ämnen och deras inflytande på förmågan att skapa värde förväntas öka.
 3. Kompetensförsörjning, ansvarsfulla inköp och spårbara material påverkar AddLifes förmåga att skapa värde. De är inte lika viktiga för intressenterna.
 4. Intressenterna anser att AddLife har ansvar för att övervaka och bedöma leverantörernas hållbarhetsrisker.
 5. AddLifes syfte och förmåga att bidra till samhället är viktigt för att locka nya talanger. Kompetensutveckling är nyckeln till att behålla och stärka talanger.
 6. De anställda har höga förväntningar på att en balans mellan arbete och privatliv, liksom välbefinnande, värdesätts.

MILJÖ

1. Energianvändning och effektivitet

2. Klimatpåverkan längs leveranskedjan

3. Plast

4. Förpackningar

5. Ansvarsfulla inköp

6. Cirkuläritet

7. Vattenförbrukning

8. Förlust av biologisk mångfald och ekosystem

 

STRATEGI

16. Rättvis prissättning

17. Etisk marknadsföring och märkning

18. Samarbetspartners

19. Produkt- och tjänstinnovation

20. Innovation av affärsmodell

21. Långsiktig tillväxt och hållbar utveckling

22. Tillgång till sjukvård

 

MÄNNISKOR

9. Produktkvalitet och service

10. Samhällsengagemang

11. Kompetensförsörjning

12. Medarbetarnas hälsa och välbefinnande

13. Arbetsmiljö och säkerhet

14. Mångfald och integration

15. Patientens välbefinnande

VERKSAMHET OCH LEDNING

23. Dataskydd och integritet

24. Mänskliga rättigheter och arbetsrätt

25. Etiska affärsmetoder

26. Betalda skatter

 

Senast uppdaterad: 2022-03-24 09:34:30 av lina.astrom@add.life