Bolagsstyrning

Bolagsstämma

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet där aktieägarna utövar sin rösträtt. På årsstämman fattas beslut avseende årsredovisningen, utdelning, val av styrelse och i förekommande fall val av revisor, ersättning till styrelseledamöter och revisor samt andra frågor i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen.

Ytterligare information om årsstämman samt protokoll finns att tillgå på bolagets hemsida. Några särskilda arrangemang i fråga om bolagsstämmans funktion, på grund av bestämmelse i bolagsordningen eller såvitt känt är för bolaget på grund av aktieägaravtal, tillämpas inte av bolaget.

Information om årsstämman 2021 finns på bolagets hemsida:

www.add.life/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma/

Rätt att delta vid bolagsstämma och initiativrätt

Aktieägare som fem vardagar före bolagsstämma är registrerade i den av Euroclear förda aktieboken, och som senast det datum som anges i kallelsen till bolagsstämman har meddelat bolaget sin avsikt att närvara, är berättigade att delta på bolagsstämman och att rösta för antalet innehavda aktier. Aktieägare får delta vid bolagsstämman personligen eller genom ombud, och får medföra högst två biträden. Biträde till aktieägare får följa med till bolagsstämman om aktieägare anmäler detta i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan.

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade hos en bank eller annan förvaltare måste utöver att informera AddLife begära att deras aktier tillfälligt registreras i eget namn i den av Euroclear förda aktieboken, för att vara berättigade att delta på bolagsstämman. Aktieägare bör informera sina förvaltare i god tid före avstämningsdagen. Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid bolagsstämma ska begära detta skriftligen hos styrelsen. Begäran måste normalt vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan kallelse till bolagsstämma tidigast får utfärdas enligt aktiebolagslagen. Varje aktieägare som anmäler ett ärende med tillräcklig framförhållning har rätt att få ärendet behandlat vid bolagsstämman.

Årsstämma 2021

AddLifes årsstämma ägde rum onsdagen den 5 maj 2021 i Stockholm. Vid stämman var 110 aktieägare representerade, personligen genom ombud eller genom poströstning. Dessa representerade 65,21 procent av rösterna och 56,15 procent av kapitalet. Till stämmans ordförande valdes styrelseordförande Johan Sjö. Stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ i lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom poströstning.

Årsstämman år 2021 beslöt:

 • Att fastställa räkenskaperna för år 2020
 • Utdelningen fastställdes till 1,50 kronor per aktie, oavsett aktieslag. 
 • Att balansera bolagets vinst i ny räkning
 • Att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret
 • Att till styrelseledamöter omvälja Johan Sjö, Håkan Roos, Birgit Stattin Norinder, Eva Nilsagård och Stefan Hedelius. 
 • Att till ny styrelseledamot välja Eva Elmstedt. 
 • Att omvälja Johan Sjö till styrelsens ordförande
 • Att till revisor välja revisionsbolaget KPMG AB
 • Att införa ett långsiktigt incitamentsprogram innebärande att deltagarna ges möjlighet att till marknadspris förvärva köpoptioner avseende av AddLife AB återköpta aktier
 • Att styrelsen bemyndigas att före nästa årsstämma förvärva högst så många aktier av serie B, att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i
   
 • Att styrelsen bemyndigas att besluta om nyemission upp till 10 procent av antalet B-aktier som betalningsmedel vid förvärv.

Årsstämmans övriga beslut framgår av det fullständiga protokollet från årsstämman, vilket tillsammans med övrig information om årsstämman 2021 finns tillgängligt på www.add.life/investerare/bolagsstyrning/bolagsstämma.

Senast uppdaterad: 2022-03-29 15:46:37 av jamilah.wass@add.life