Hållbarhet

Vår roll i värdekedjan

Integrationen av ansvarsfulla affärsmetoder är en viktig del av vårt sätt att göra affärer och leverera affärsvärde. Vi hanterar den påverkan vi har i våra relationer genom hela värdekedjan, som producent och distributör, som arbetsgivare samt i vår roll som marknadsaktör. Sedan 2018 har vi utgått från tre pelare i vår hållbarhetsstrategi.

Vi genererar cirka 80 procent av vår omsättning från vår roll som distributör. Inköp av råvaror och produktion sker främst hos tredje part. Vår miljöpåverkan är därför huvudsakligen indirekt. Vi samarbetar med leverantörer som har produktionsanläggningar över hela världen. Genom väletablerade relationer med dessa partners strävar vi efter att påverka områden som materialval, produktutveckling, logistik och effektiv produktion, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor
och affärsetik. Vi övervakar risker genom att utvärdera leverantörerna och försöker få till förändring genom nära dialoger.

I vår roll som producent, vilket utgör cirka 20 procent av omsättningen, kan vi kontrollera leverantörskedjan och valet av material i större utsträckning.

Våra dotterbolag ansvarar för att skaffa och leverera de produkter de säljer. Följaktligen är effektiv logistik och lagerhantering viktigt, vilket bidrar till att minska miljöpåverkan och öka lönsamheten.

Medarbetarnas engagemang möjliggör AddLifes framgång. Vi erbjuder alla medarbetare möjlighet att växa, trivas och utmanas. Som arbetsgivare tar vi ansvar för att skapa en säker och positiv arbetsmiljö. Vi vill attrahera och behålla medarbetare som stöder våra kärnvärden och har rätt kompetens för att utveckla verksamheten. Våra medarbetare får kontinuerlig utbildning i vår företagskultur och kan finslipa sina affärskunskaper genom de kurser som erbjuds via vår affärsskola AddLife Academy.

Som marknadsaktör är det viktigt för oss att upprätthålla en hög etik. Alla våra medarbetare har en skyldighet att förstå vår uppförandekod och återspegla den i sitt arbete och i sina relationer med andra. Vi förväntar oss också att våra leverantörer respekterar internationellt erkända principer inom miljöskydd, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, affärsetik samt arbetsmiljö. Efterlevnaden av vår uppförandekod utvärderas löpande i avtalsförhållanden.

Varje dotterbolag ansvarar för sin egen affärsverksamhet inom ramen för de krav på tillväxt, lönsamhet och hållbar utveckling som koncernen ställer. Vår decentraliserade modell, som är en del av vårt DNA, innebär också komplexitet. Lokalt ansvarstagande och entreprenörskap i kombination med ett brett spektrum av företagsstorlekar gör det svårt att ha en modell som passar alla. I stället för att ha en oberoende hållbarhetsfunktion är vår hållbarhetsstrategi integrerad i de olika delarna av koncernen och måste anpassas från fall till fall.

FN:s mål för hållbar utveckling är en plan fram till 2030, med 17 punkter för att stoppa extrem fattigdom, bekämpa ojämlikhet och orättvisor samt skydda planeten. För att uppnå dessa globala mål krävs betydande insatser på alla nivåer i samhället, inte minst inom näringslivet, som har en viktig roll i förändringsarbetet. Baserat på vår bedömning av väsentlighet och intressentdialog har vi identifierat tre områden där vi kan bidra mest till de globala målen för hållbar utveckling.

 

3. God hälsa och välbefinnande

3.4 Senast 2030 minska förtida dödlighet i icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel genom förebyggande och behandling samt främja psykisk hälsa och välbefinnande.

3.B Stödja forskning och utveckling av vacciner och läkemedel mot smittsamma och icke smittsamma sjukdomar, ge tillgång till viktiga läkemedel och vacciner till överkomliga priser och ge alla tillgång till läkemedel.

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

8.3 Främja skapande av anständiga jobb, entreprenörskap, kreativitet och innovation samt uppmuntra bildandet av mikroföretag samt små och medelstora företag, och deras tillväxt, bland annat genom tillgång till finansiella tjänster.

8.4 Förbättra resurseffektiviteten i konsumtion och produktion, och sträva efter att frikoppla ekonomisk tillväxt från miljöförstöring.

12. Hållbar konsumtion och produktion

12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och effektiv användning av naturresurser.

12.7 Främja hållbara metoder för offentlig upphandling i enlighet med nationell politik och nationella prioriteringar.

 

Senast uppdaterad: 2022-03-29 14:56:11 av jamilah.wass@add.life