Förvaltningsberättelse

Förvärv

AddLife söker kontinuerligt efter bolag att förvärva och för samtal med flera möjliga bolag. Detta verksamhetsår genomfördes sju förvärv, varav fem med tillträde under året. Årets förvärv har genomförts inom båda affärsområdena Labtech och Medtech.

AddLifes strategi för förvärv

 • Dotterbolagen kan göra mindre tilläggsförvärv för att stärka befintliga verksamheter inom sin nisch
 • Affärsområdena kan expandera och bygga marknads- och/eller produktpositioner inom valda marknadssegment
 • Affärsområdena kan komplettera med nya marknadssegment inom de områden där vi ser förutsättningar för att kunna ta marknadsledarskap

Under året har följande förvärv genomförts:

 • Den 7 april 2021 förvärvades samtliga aktier i AddVision Group, en ledande europeisk distributör och tillverkare inom oftalmologi, ögonkirurgi, med verksamhet i Schweiz, Tyskland, Storbritannien och Polen. Tillträde ägde rum den 8 april 2021 och AddVision har konsoliderats i AddLife från detta datum. Initial köpeskilling uppgick till 165 MEUR, varav 50 procent betalades kontant och 50 procent erlades genom befintliga återköpta samt nyemitterade B-aktier. Antalet aktier som erlades uppgick till totalt 5 362 216 B-aktier, varav 3 862 216 aktier är nyemitterade B-aktier och 1 500 000 B-aktier var befintliga i eget förvar. En kontant tilläggsköpeskilling om ytterligare maximalt 18 MEUR kan utgå senast år 2024, utifrån uppnådda resultat i verksamheten till och med år 2023. 
 • Den 12 april 2021 förvärvades samtliga aktier i  Healthcare 21 Group, en ledande oberoende Life Science distributör med verksamhet på Irland och i Storbritannien. Tillträde till aktierna skedde samma dag som förvärvsdatum och HC21 konsolideras från detta datum. Den initiala köpeskillingen uppgick till cirka 240 MEUR, varav cirka 74 procent betalades kontant, finansierad genom befintliga och utökade kreditfaciliteter och cirka 26 procent erlades genom 4 089 742 nyemitterade B-aktier i AddLife. En kontant tilläggsköpeskilling om ytterligare maximalt 5 MEUR kan utgå till ledningen senast år 2024, utifrån uppnådda resultat i verksamheten till och med år 2023. 
 • Den 1 september 2021 förvärvades samtliga aktier i Bio-Connect Group till affärsområdet Labtech, verksamt i Benelux. Bio-Connect marknadsför och säljer en bred portfölj av ledande varumärken från främst forskningsinriktade leverantörer inom Life ScienceDiagnostik, Farma och Veterinär. Bolaget omsätter cirka 14 MEUR och har 31 medarbetare. 
 • Den 1 november 2021 förvärvades samtliga aktier i Fischer Medical ApS till affärsområdet Medtech. Fischer Medical är en distributör av instrument och implantat för ortopedisk kirurgi och gynekologi med verksamhet i främst Danmark och Sverige. Bolaget omsätter cirka 60 MSEK och har 12 medarbetare.
 • Den 1 december 2021 förvärvades samtliga aktier i Camanio AB till affärsområdet Medtech. Camanio är en svensk leverantör av digitala vård- och omsorgstjänster, fokuserade på individcentrerade smarta lösningar för vård i hemmet. Bolaget omsätter cirka 13 MSEK och har 18 medarbetare.
 • Den 20 december 2021 tecknades avtal om att förvärva Telia Health Monitoring till affärsområdet Medtech. Telia Health Monitoring utvecklar och levererar en digital plattformslösning som möjliggör egenmonitorering för patienter med kroniska sjukdomar. Verksamheten, som omsätter 4 MSEK, och dess åtta anställda kommer att integreras in i Camanio. Tillträde förväntas ske under första kvartalet 2022. 
 • Den 22 december 2021 tecknades avtal om att förvärva samtliga aktier i MBA Incorporado S.L, en ledande spansk aktör inom ortopedisk- och akutkirurgi. MBA förvärvas från Alantra Private Equity, som äger cirka 75 procent, och ett antal minoritetsägare, som äger cirka 25 procent. Köpeskillingen uppgår till totalt 111 MEUR och finansieras genom utökade kreditfaciliteter. MBA kommer att drivas som en egen underkoncern och ingå i affärsområdet Medtech. Förvärvet slutfördes och aktierna tillträddes den 20 januari 2022. MBA omsätter cirka 670 MSEK och har 285 medarbetare.
   

Den sammanlagda köpeskillingen för årets fem tillträdda förvärv uppgick till 5 057 MSEK. Förvärven som har slutförts under året har sammantaget påverkat koncernens nettoomsättning med 1 750 MSEK, EBITA med 211 MSEK, rörelseresultatet med 73 MSEK och periodens resultat efter skatt med 26 MSEK. Förvärven skulle ha påverkat koncernens nettoomsättning med uppskattningsvis 2 530 MSEK, EBITA med 309 MSEK, rörelseresultat med 112 MSEK samt årets resultat efter skatt med 48 MSEK om de hade genomförts 1 januari 2021. Under året har totalt sett 896 (197) medarbetare kommit till AddLife via tillträdda förvärv.

Senast uppdaterad: 2022-03-31 11:01:55 av lina.astrom@add.life