Förvaltningsberättelse

Finansiell utveckling under året

Nettoomsättning och resultat

AddLife-koncernens nettoomsättning ökade med 52 procent (52) och uppgick till 7 993 MSEK (5 273). Den organiska tillväxten var 11 procent (38), den förvärvade tillväxten var 43 procent (17) och valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen negativt med 2 procent (3), motsvarande 104 MSEK (121).

Dynamisk graf: Nettoomsättning 12 mån

EBITA ökade med 59 procent (163) och uppgick under räkenskapsåret till 1 273 MSEK (802) och EBITA-marginalen uppgick till 15,9 procent (15,2). Förvärvskostnader om 32 MSEK samt stämpelskatt om 24 MSEK avseende förvärvade aktier har redovisats i posten försäljningskostnader. EBITA rensat för transaktionskostnaderna uppgick till 1 329 MSEK med EBITA-marginal om 16,6 procent. Marginalförbättringen beror på ökad volym och fortsatt återhållsamma kostnader. Valutakursförändringar påverkade EBITA negativt med 2 procent (6), motsvarande 16 MSEK (17).

Dynamisk graf: Nettoomsättning och EBITA

Finansnettot var -69 MSEK (-13) och resultatet efter finansiella poster ökade med 41 procent och uppgick till 927 MSEK (659). Resultatet efter skatt ökade med 39 procent (265) för räkenskapsåret och uppgick till 721 MSEK (520) och effektiv skattesats uppgick till 22 procent (21). Resultat per aktie före utspädning för räkenskapsåret uppgick till 6,03 SEK (4.63).

 Lönsamhet, finansiell ställning och kassaflöde

Avkastningen på eget kapital uppgick vid räkenskapsårets utgång till 22 procent (31). Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 31 procent (25). Soliditeten uppgick vid räkenskapsårets utgång till 40 procent (46). Eget kapital per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 35,14 SEK (16,73).

Avkastningen på rörelsekapitalet, R/RK, uppgick till 95 procent (103). Koncernens och samtliga enheters långsiktiga mål för R/RK ligger på 45 procent. Lönsamhetsmåttet R/RK premierar högt rörelseresultat och låg kapitalbindning, vilket i kombination med tillväxtmålet på 15 procent ger förutsättningar för lönsam tillväxt av bolagen och koncernen. Det genomsnittliga rörelsekapitalet, vilket vid beräkningen av R/RK omfattar varulager med tillägg av nettot av kundfordringar och leverantörsskulder, uppgick vid räkenskapsårets slut till 1 347 MSEK (781).

Dynamisk graf: Avkastning på rörelsekapital
Dynamisk graf: Lönsamhetstillväxt

Koncernens räntebärande nettoskuld uppgick vid räkenskapsårets utgång till 3 870 MSEK (700), inklusive pensionsskuld om 82 MSEK (81) samt leasingskulder om 339 MSEK (233). Nettoskuldsättningsgraden, beräknad utifrån räntebärande nettoskuld inklusive pensionsskuld och leasingskulder, uppgick till 0,9 (0,4).  I samband med de två förvärven i det andra kvartalet togs nya krediter om 2 250 MSEK vilket förklarar ökningen av skulder samt den ökade nettoskuldsättningsgraden. Kreditavtalet löper på 12 månader med förlängningsoption på upp till ytterligare 24 månader. 

Likvida medel, bestående av kassa och bankmedel, tillsammans med beviljad men ej utnyttjade krediter uppgick per den 31 december 2021 sammantaget till 674 MSEK (1,006). Koncernens tillgängliga kreditfaciliteter uppgick per den 31 december 2021 till 4 083 MSEK (1,492).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under räkenskapsåret till 1 010 MSEK (950). Ökningen kommer från det starka resultatet men motverkas av stora betalningar av leverantörsskulder. Företagsförvärv uppgick till 2 843 MSEK (345). Investeringar i anläggningstillgångar uppgick under räkenskapsåret till 143 MSEK (91). Avyttringar av anläggningstillgångar uppgick till 9 MSEK (7). Återköp av egna aktier uppgick till 0 MSEK (31). Utfärdade och inlösta köpoptioner uppgick till 9 MSEK (58). Utdelning till moderbolagets aktieägare har betalats med 183 MSEK (56).

 

Affärsområden

AddLifes verksamhet har under räkenskapsåret varit organiserad i två affärsområden; Labtech och Medtech.

Labtech

Nettoomsättningen under räkenskapsåret ökade med 21 procent (59) till 4 373 MSEK (3 619). Den organiska tillväxten var 22 procent, den förvärvade tillväxten var 2 procent och valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen negativt med ca 3 procent.

Dynamisk graf: Labtech Nettoomsättning 12 mån

EBITA ökade med 57 procent (187) och uppgick till 977 MSEK (622), motsvarande en EBITA-marginal om 22,3 procent (17,2).

Dynamisk graf: Labtech - Nettoomsättning och EBITA

Affärsområdet Labtech har utvecklats mycket starkt på samtliga geografiska marknader under året. Ökningen för diagnostik-bolagen är relaterad till framförallt försäljning av certifierade tester för covid-19 och andra tester såsom blodgasanalys vilket används på sjukhusens IVA-avdelningar. Forskningsbolagen har haft stark efterfrågan på covid-19-relaterade produkter samt virusforskning generellt. 

Medtech

Under räkenskapsåret uppgick nettoomsättningen till 3 625 MSEK (1 659), en ökning med 119 procent (37). Den organiska omsättningen minskade med 5 procent, den förvärvade tillväxten var 126 procent och valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen positivt med 1 procent.

Dynamisk graf: Medtech Nettoomsättning 12 mån

EBITA ökade med 58 procent (96) och uppgick till 310 MSEK (196), motsvarande en EBITA-marginal om 8,6 procent (11,8).

Dynamisk graf: Medtech - Nettoomsättning och EBITA

Den starka tillväxten inom Medtech drevs av de två strategiska förvärv som genomfördes i april. Antalet elektiva operationer har genomgående varit på en lägre nivå än normalt vilket har lett till lägre efterfrågan på icke covid-19-relaterade produkter.

Senast uppdaterad: 2022-03-31 12:54:02 av jamilah.wass@add.life