Koncernens balansräkning

Ladda ned Excel

MSEK Not 2021-12-31 2020-12-31
TILLGÅNGAR      
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      
Immateriella anläggningstillgångar 7 191,2 2 002,8
Materiella anläggningstillgångar 627,2 433,6
Finansiella tillgångar 8,7 8,8
Långfristiga fordringar 7,4 7,0
Uppskjutna skattefordringar 11,2 5,0
Summa anläggningstillgångar 7 845,7 2 457,2
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    
Varulager 1 188,5 640,2
Skattefordringar 23,9 0,3
Kundfordringar 1 088,8 755,2
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 56,5 46,4
Övriga fordringar 47,0 34,3
Likvida medel 345,3 216,0
Summa omsättningstillgångar 2 750,0 1 692,4
SUMMA TILLGÅNGAR 10 595,7 4 149,6
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
EGET KAPITAL    
Aktiekapital 62,4 58,3
Övrigt tillskjutet kapital 2 653,9 1 134,3
Reserver 22,1 −49,5
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 1 546,8 739,0
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 4 285,2 1 882,1
Innehav utan bestämmande inflytande 5,7 8,2
Summa eget kapital 4 290,9 1 890,3
SKULDER    
Långfristiga skulder    
Långfristiga räntebärande skulder 563,9 99,6
Långfristiga leasingskulder 223,9 142,0
Långfristiga icke räntebärande skulder 2,1 1,2
Avsättningar till pensioner 81,5 80,5
Långfristiga avsättningar 31,9 29,5
Uppskjutna skatteskulder 489,4 161,5
Summa långfristiga skulder 1 392,7 514,3
Kortfristiga skulder    
Kortfristiga räntebärande skulder 3 193,6 473,0
Kortfristiga leasingskulder 120,7 91,2
Leverantörsskulder 796,2 648,8
Skatteskulder 109,5 81,1
Övriga skulder 302,2 231,4
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 380,2 210,1
Kortfristiga avsättningar 9,7 9,4
Summa kortfristiga skulder 4 912,1 1 745,0
Summa skulder 6 304,8 2 259,3
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 10 595,7 4 149,6
Senast uppdaterad: 2022-02-14 17:13:56 av Alexander Paziraei