Förvaltningsberättelse

Medarbetare, forskning och utveckling samt miljö 

Medarbetare

Vid räkenskapsårets utgång uppgick antalet medarbetare till 1 802, vilket kan jämföras med 1 112 vid räkenskapsårets ingång. Genomförda förvärv ökade antalet medarbetare med 701 personer (197). Medelantalet anställda uppgick under 2021 till 1 548 (1 004).

Ladda ned Excel

  2021 2020
Medelantal anställda 1 548 1 004
andel män 55 % 53 %
andel kvinnor 45 % 47 %
     
Åldersfördelning    
upp till 29 år 10 % 9 %
30-49 år 54 % 54 %
50 år och äldre 36 % 37 %
Genomsnittlig ålder 45 45

AddLife Academy erbjuder utbildning för våra medarbetare, bygger en gemensam värdegrund och säkerställer ledarförsörjningen i koncernen. Under 2021 har antalet utbildningar ökat kraftigt med fler deltagare från fler länder, vilket har möjliggjorts tack vare digitaliseringen som påbörjades 2020. Vi har bland annat haft utbildningar inom försäljning och ledarskap för att öka graden av professionalism hos våra medarbetare. AddLife Academy har dessutom haft skräddarsydda utbildningar i marknadsföring och ekonomi.

Forskning och utveckling

Koncernen bedriver i begränsad utsträckning egen forskning och utveckling, främst inom Biolin i affärsområdet Labtech.

Miljö

Inget av koncernens svenska dotterbolag bedriver tillståndspliktig eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Inget av de utländska dotterbolagen bedriver verksamhet med motsvarande tillstånds- eller anmälningsplikt. Inget av koncernens bolag är involverat i någon miljötvist.

Senast uppdaterad: 2022-03-29 16:58:26 av jamilah.wass@add.life