Hållbarhet

Ansvarsfull arbetsgivare

AddLife-koncernen kännetecknas av en stark entreprenörsanda med engagerade medarbetare som drivs av att förbättra både sig själva och företaget de arbetar för. Medarbetarna är vår viktigaste resurs och AddLife värdesätter säkra anställningsformer, en god arbetsmiljö och individuella utvecklingsmöjligheter.

Väsentlighetsanalysen 2021 i kombination med intressentdialoger visar att medarbetarnas hälsa och välbefinnande samt att behålla och locka talanger är prioriterade områden för AddLifes framtida tillväxt. Vi kommer att fortsätta att arbeta med de väsentliga områdena under 2022. Vi kommer till exempel att identifiera de mest relevanta fokusområdena, integrera dessa i strategin och utforma konkreta åtgärder och KPI:er.

Vår ambition är att behålla, och om möjligt stärka vår entreprenörskultur, som utöver att bidra till AddLifes framgång innebär att medarbetarna har frihet under ansvar och möjlighet till kompetensutveckling. Dessutom arbetar vi proaktivt för att fortsätta förbättra arbetsmiljön och för lika möjligheter, samt har nolltolerans mot diskriminering och trakasserier.

Vi genomför medarbetarundersökningar för att identifiera förbättringsområden på koncernnivå, i dotterbolagen och i arbetsgrupper. I årets medarbetarundersökning svarade 1 512 personer (84%), jämfört med 828 personer (85%) 2020. På varje företag görs en prioritering av aktiviteterna efter arbetsplats. Undersökningen följer också upp medarbetarindexet, ett viktigt hållbarhetsmål som mäter arbetsmiljön med avseende på hälsa, säkerhet och välbefinnande.

Arbetsmiljön är viktig och vi har en nollvision när det gäller arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar.

AddLife har höga affärsetiska standarder och nolltolerans mot diskriminering. Årets medarbetarundersökning visar att det relativa antalet fall av diskriminering är oförändrat. Vår ambition är att fortsätta att förbättra oss inom detta område, och under 2022 kommer vi att införa en ny uppförandekod med ytterligare fokus på ämnet samt utbildning för alla anställda. Vi kommer också att se över visselblåsarfunktionen och öka medvetenheten om den.

 

 

Anställda ska ges lika möjligheter oavsett kön, ålder, etnisk eller nationell tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionshinder. Medarbetarundersökningen används för att säkerställa att eventuell diskriminering upptäcks och åtgärdas.

GENOMFÖRDA AKTIVITETER UNDER ÅRET
  • Stärkt AddLife Academy-organisation
  • Fortsatt digitalisering av AddLife Academy
  • Påbörjade införandet av koncernens gemensamma IT-plattform
  • Ledarskapsutbildningar med fokus på värdebaserad konflikthantering

 

UTBLICK 2022
  • Uppdatera uppförandekoden och införa digital utbildning samt repetition i uppförandekoden för alla anställda
  • Fortsätta implementeringen av koncernens gemensamma IT-plattform
  • Utvärdering av visselblåsarfunktionen
Senast uppdaterad: 2022-03-29 14:50:59 av jamilah.wass@add.life