FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

1 januari 2021 - 31 december 2021

Styrelsen och verkställande direktören för AddLife AB (publ), org nr 556995-8126, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2021. Bolagsstyrningsrapporten är en del av förvaltningsberättelsen och framgår av sidorna 53-67. Bolagets hållbarhetsrapport finns intagen i årsredovisningen och koncernredovisningen på sidorna 6-10 och 25-38.

Verksamheten

AddLife är ett svensknoterat medicinteknikbolag verksamt på främst den europeiska marknaden och består av 83 operativa dotterbolag i affärsområdena Labtech och Medtech. Koncernen har 1 802 medarbetare i 27 länder och erbjuder högkvalitativa, kostnadseffektiva lösningar och produkter. Produktportföljen består dels av egentillverkade produkter och dels av produkter som är tillverkade av andra producenter. Tjänsteportföljen innehåller bland annat rådgivning, service och utbildning.

Kunderna är framförallt verksamma inom hälso- och sjukvårdssektorn – från forskning till vård. AddLife är idag närvarande i cirka 30 länder, huvudsakligen i Norden, Central- och Östeuropa samt Kina och Australien. AddLife-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan mars 2016.

Väsentliga händelser under året

Covid-19-pandemin har haft väsentlig inverkan på Life Science-marknaden under hela 2021. Affärsläget för våra bolag har påverkats av insatser i alla länder för att begränsa och hantera smittspridning, trycket på sjukvårdens intensivvårdsavdelningar samt övriga restriktioner till följd av pandemin. 

Den testkapacitet som byggdes upp under senare delen av 2020 har kvarstått även under detta år och inom hela Europa har det varit stor efterfrågan på PCR-tester, särskilt i samband med ökad smittspridning. Detta har, för våra diagnostik-bolag, inneburit försäljning av stora volymer tester på nya såväl som redan installerade instrument. Aktiviteten kring virusforskning har, under större delen av året, varit hög vilket haft positiv effekt för våra forskningsbolag. Efterfrågan från läkemedelskunder som inte fokuserar på covid-19 har varit stabil liksom försäljningen av våra egna avancerade analysinstrument. 

Den starka tillväxten inom Medtech drevs av de två strategiska förvärv som genomfördes i april, Healthcare 21 och AddVision. Förvärven tillför en årsomsättning om cirka 2,4 miljarder SEK och gör AddLife till en betydande europeisk aktör med mer än hälften av försäljningen på marknader utanför Norden. Under stora delar av året har det, till följd av att sjukvården behövt prioritera vård av covid-19 patienter och omfördela resurser, varit begränsad aktivitet inom elektiv kirurgi. Under hösten ökade antalet operationer men i samband med mutationer av covid-19-viruset och ökad smittspridning i slutet av året, minskade aktiviteten återigen. 

Våra bolag inom hemvård har under året haft svårigheter att leverera till följd av smittskyddsåtgärder inom äldrevården. Samtidigt har den demografiska utvecklingen med en ökande och åldrande befolkning samt teknisk utveckling fortsatt driva på den underliggande tillväxten. I slutet av året gjorde vi två förvärv inom välfärdsteknologi vilka tillsammans förstärker AddLifes position inom digital hälsa med mål att utvecklas till en drivande aktör inom framtidens digitala vård och omsorg.

Covid-19-pandemin under året har tydliggjort vilka möjligheter AddLife har att göra skillnad genom att bidra till både patient- och samhällsnytta. AddLifes erbjudande till hälso- och sjukvården är attraktivt på marknaden och vi kommer att fortsätta erbjuda nya behandlingsmöjligheter, proaktiv diagnostik, tekniska hjälpmedel och digitala lösningar för såväl institutionell vård som vård i hemmen. Det finns en stor vårdsskuld i samtliga länder efter pandemin som förväntas ta lång tid att hantera.

Senast uppdaterad: 2022-03-31 23:40:30 av Alexander Paziraei