Denna rapport innehåller finansiella nyckeltal i enlighet med de ramverk som AddLife tillämpar, vilket baseras på IFRS. Därutöver finns andra nyckeltal (alternativa nyckeltal) som inte direkt kan utläsas eller härledas ur de finansiella rapporterna. Dessa nyckeltal är centrala för förståelsen och utvärderingen av AddLifes verksamhet och finansiella ställning. De ska inte ses som en ersättning för de mått som definieras enligt IFRS utan snarare som ett komplement till den finansiella rapporteringen. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Nyckeltalen presenteras i flerårsöversikten och kommenteras i förvaltningsberättelsen. De nyckeltal som utgör de finansiella målen återfinns med kommentarer i avsnittet ”Finansiella mål”.  

Ladda ned Excel

Avkastning på eget kapital    
Resultat efter skatt hänförligt till aktieägarna i procent av aktieägarnas andel av genomsnittligt eget kapital.
Avkastning på eget kapital mäter ur ett ägarperspektiv den avkastningen som ges på ägarnas investerade kapital.
     
  2021 2020
Årets resultat enligt resultaträkningen 720,6 519,7
Eget kapital årsgenomsnitt 3 090,6 1 683,3
     
Avkastning på eget kapital 1) 720,6/3 090,6=23,3% 519,7/1 683,3=31,5%
     
Avkastning på rörelsekapital (R/RK)    
EBITA i förhållande till genomsnittligt rörelsekapital.
R/RK används för att analysera lönsamhet och som premierar högt EBITA-resultat och lågt rörelsekapitalbehov
     
  2021 2020
Rörelseresultat före immateriella avskrivningar, EBITA, R 1 273,3 802,1
Rörelsekapital genomsnittligt (RK) 1 346,9 780,9
R/RK 1 273,3/1 346,9=94,5% 802,1/780,9=102,7%
     
Avkastning på sysselsatt kapital    
Resultat efter finansnetto plus räntekostnader plus/minus valutakursförändringar i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.
     
  2021 2020
Resultat före skatt enligt resultaträkningen 927,2 659,0
Räntekostnader enligt not 12 (+) 56,9 17,0
Valutakursförändringar netto enligt not 12 10,2 −4,8
Resultat efter finansnetto plus räntekostnader 994,3 671,2
     
Sysselsatt kapital årsgenomsnitt 8 508,5 2 652,9
     
Avkastning på sysselsatt kapital 2 652,9/8 508,5= 31,2% 671,2/2 652,9=25,3%
     
EBITDA    
Rörelseresultat före avskrivningar.    
EBITDA används för att analysera lönsamheten genererad av den operativa verksamheten.
     
  2021 2020
Rörelseresultat enligt resultaträkningen 996,3 672,5
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar enligt not 16 (+) 201,4 144,5
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar enligt not 15 (+) 277,0 129,6
     
Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA 1 474,7 946,6
     
EBITA    
Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar.
EBITA används för att analysera lönsamheten genererad av den operativa verksamheten.
     
  2021 2020
Rörelseresultat enligt resultaträkningen 996,3 672,5
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar enligt not 15 (+) 277,0 129,6
Rörelseresultat före immateriella avskrivningar, EBITA 1 273,3 802,1
     
EBITA-marginal    
EBITA i procent av nettoomsättningen.    
EBITA-marginal används för att analysera värdeskapande från den operativa verksamheten.
     
  2021 2020
Rörelseresultat före immateriella avskrivningar, EBITA 1 273,3 802,1
Nettoomsättning enligt resultaträkningen 7 992,6 5 273,3
     
EBITA-marginal 1 273,3/7 992,6= 15,9% 802,1/5273,3=15,2%
     
Eget kapital per aktie    
Aktieägarnas andel av eget kapital dividerat med antal utestående aktier på balansdagen.
     
  2021 2020
Aktieägarnas andel av eget kapital enligt balansräkningen 4 285,2 1 882,1
Antal utestående aktier på balansdagen, ’000 121 953,0 112 487,0
     
Eget kapital per aktie 4 285,2/121 953=35,14 1 882,1/112 487= 16,73
     
Kassaflöde per aktie    
Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier.
     
  2021 2020
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 010,2 950,1
Genomsnittligt antal aktier 119 418 112 127
     
Kassaflöde per aktie 1 010,2/119 418=8,46 950,1/112 127=8,47
     
Nettoskuldsättningsgrad    
Räntebärande nettoskuld i förhållande till eget kapital.
Nettoskuldssättningsgrad används för att analysera finansiell risk.
     
  2021 2020
Räntebärande nettoskuld 3 870,2 699,8
Eget kapital enligt balansräkningen 4 290,9 1 890,3
     
Nettoskuldsättningsgrad 3 870,2/4 290,9= 0,9 699,8/1 890,3 = 0,4
     
Resultat per aktie    
Aktieägarnas andel av årets resultat i relation till genomsnittligt antal aktier.
     
  2021 2020
Aktieägarnas andel av årets resultat enligt resultaträkningen 718,6 517,8
Genomsnittligt antal aktier 119 418 112 127
     
Resultat per aktie 718,6/119 418=6,03 517,8/ 112 127 =4,63
     
Resultattillväxt EBITA    
Årets EBITA minskat med föregående års EBITA dividerat med föregående års EBITA.
Resultattillväxt EBITA används för att analysera värdeskapande från den operativa verksamheten.
     
  2021 2020
Årets rörelseresultat före immateriella avskrivningar, EBITA (+) 1 273,3 802,1
Föregående års rörelseresultat före immateriella avskrivningar, EBITA (–) −802,1 −305,2
Årets resultattillväxt EBITA 471,2 496,9
     
Resultattillväxt EBITA 471,2/802,1=58,7% 496,9/305,2 =162,8%
     
     
Räntebärande nettoskuld    
Räntebärande skulder och räntebärande avsättningar med avdrag för likvida medel.
Nettoskulden används för att följa skuldutvecklingen och analysera skuldsättning och eventuell nödvändig återfinansiering.
     
Enligt balansräkningen 2021 2020
Långfristiga räntebärande skulder 787,8 241,6
Avsättningar till pensioner 81,5 80,5
Räntebärande avsättningar 31,9 29,5
Kortfristiga räntebärande skulder 3 314,3 564,2
Räntebärande skulder och avsättningar 4 215,5 915,8
     
Likvida medel (–) −345,3 −216,0
     
Räntebärande nettoskuld 3 870,2 699,8
     
Räntebärande nettoskuld/EBITDA    
Räntebärande nettoskuld dividerat med EBITDA.
Räntebärande nettoskuld jämfört med EBITDA ger ett nyckeltal för nettoskulden i relation till kassagenererade resultat i rörelsen, det vill säga ger en indikation på verksamhetens förmåga att betala sina skulder. Detta mått används allmänt av finansiella institutioner för att mäta kreditvärdighet.
     
  2021 2020
Räntebärande nettoskuld 3 870,2 699,8
Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA 1 474,7 946,6
     
Räntebärande nettoskuld/EBITDA 3 870,2/1 474,7=2,6 699,8/946,6=0,7
     
Ränteteckningsgrad    
Resultat efter finansnetto plus räntekostnader plus/minus valutakursförändringar i förhållande till räntekostnader.
     
  2021 2020
Resultat före skatt enligt resultaträkningen 927,2 659,0
Räntekostnader enligt not 12 (+) 56,9 17,0
Valutakursförändringar netto enligt not 12 10,2 −4,8
Resultat efter finansnetto exklusive räntekostnader och valutakursförändringar 994,3 671,2
     
Räntetäckningsgrad 994,3/56,9=17,5 671,2/17,0=39,5
     
Rörelsekapital    
Summan av varulager och kundfordringar med avdrag för leverantörsskulder. Vid beräkning av R/RK används årets genomsnittliga rörelsekapital.
Rörelsekapital används för att analysera hur mycket rörelsekapital som är bundet i verksamheten.
     
  2021 2020
Varulager årsgenomsnitt (+) 1 031,7 660,3
Kundfordringar årsgenomsnitt (+) 998,0 552,8
Leverantörsskulder årsgenomsnitt (–) −682,8 −432,2
     
Rörelsekapital genomsnitt (RK) 1 346,9 780,9
     
Rörelsemarginal    
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.    
     
  2021 2020
Rörelseresultat enligt resultaträkningen 996,3 672,5
Nettoomsättning enligt resultaträkningen 7 992,6 5 273,3
     
Rörelsemarginal 996,3/7 992,6=12,5% 672,5/5 273,3= 12,8%
     
     
Soliditet    
Eget kapital i procent av summa tillgångar.    
Soliditet används för att analysera finansiell risk och visar hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital.
     
  2021 2020
Eget kapital enligt balansräkningen 4 290,9 1 890,3
Summa tillgångar enligt balansräkningen 10 595,7 4 149,6
     
Soliditet 4 290,9/10 595,7= 40,5% 1 890,3/4 149,6= 45,6%
     
Skuldsättningsgrad    
Räntebärande skulder och räntebärande avsättningar i förhållande till eget kapital.
     
Enligt balansräkningen 2021 2020
Långfristiga räntebärande skulder 787,8 241,6
Avsättningar till pensioner 81,5 80,5
Räntebärande avsättningar 31,9 29,5
Kortfristiga räntebärande skulder 3 314,3 564,2
Räntebärande skulder och avsättningar 4 215,5 915,8
     
Eget kapital enligt balansräkningen 4 290,9 1 890,3
     
Skuldsättningsgrad 4 215,5/4 290,9=1,0 915,8/1 890,3= 0,5
     
Sysselsatt kapital    
Summa tillgångar reducerat med icke räntebärande skulder och avsättningar.
     
Enligt balansräkningen 2021 2020
Uppskjutna skatteskulder 489,4 161,5
Leverantörsskulder 796,2 648,8
Skatteskulder 109,5 81,1
Övriga skulder 302,2 231,4
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 380,2 210,1
Avsättningar 9,7 9,4
Icke räntebärande skulder och avsättningar 2 087,2 1 342,3
     
Summa tillgångar enligt balansräkningen 10 595,7 4 149,6
     
Sysselsatt kapital 10 595,7-2 087,2= 8 508,5 4 149,6-1 342,3 = 2 807,3
     
Vinstmarginal    
Resultat före skatt i procent av nettoomsättningen.
     
  2021 2020
Resultat före skatt enligt resultaträkningen 927,2 659,0
Nettoomsättning enligt resultaträkningen 7 992,6 5 273,3
     
Vinstmarginal 927,2/7 992,6= 11,6% 659,0/5 273,3=12,5%
Senast uppdaterad: 2022-03-07 16:11:31 av sophia.dernulf@add.life