Koncernens kassaflödesanalys

Ladda ned Excel

MSEK Not 2021 2020
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      
Resultat före skatt 927,2 659,0
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 449,1 280,4
Betald inkomstskatt −252,5 −97,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 1 123,8 842,4
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    
Förändring av varulager 52,8 −119,1
Förändring av rörelsefordringar 18,3 −170,6
Förändring av rörelseskulder −184,7 397,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 010,2 950,1
INVESTERINGSVERKSAMHETEN      
Förvärv av materiella anläggningstillgångar −101,4 −62,7
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 9,3 7,8
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar −42,5 −29,5
Avyttring av immateriella anläggningstillgångar   - 0,8
Förvärv av verksamheter −2 843,3 −345,1
Avyttring av verksamheter   0,0 0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten −2 977,9 −428,7
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    
Upptagande av lån 2 649,4 265,2
Amortering av lån −259,6 −614,4
Återköp och avyttring av egna aktier   - −19,3
Inlösta, utfärdade och återköpta köpoptioner   −9,4 58,2
Emissionskostnader   −1,3 -
Övrig finansiering   −119,8 −3,3
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare −183,0 −56,2
Utbetald utdelning till innehav utan bestämmande inflytande −5,4 −2,7
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 070,9 −372,5
Årets kassaflöde 103,2 148,9
Likvida medel vid årets början 216,0 99,1
Valutakursdifferens i likvida medel 26,1 −32,0
Likvida medel vid årets slut 345,3 216,0
Senast uppdaterad: 2022-02-14 17:13:39 av Alexander Paziraei