Koncernens kassaflödesanalys

Ladda ned Excel

MSEK Not 2021 2020
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      
Resultat före skatt 927,2 659,0
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 449,1 280,4
Betald inkomstskatt -252,5 -97,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 1 123,8 842,4
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    
Förändring av varulager 52,8 -119,1
Förändring av rörelsefordringar 18,3 -170,6
Förändring av rörelseskulder -184,7 397,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 010,2 950,1
INVESTERINGSVERKSAMHETEN      
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -101,4 -62,7
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 9,3 7,8
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -42,5 -29,5
Avyttring av immateriella anläggningstillgångar   - 0,8
Förvärv av verksamheter -2 843,3 -345,1
Avyttring av verksamheter   0,0 0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 977,9 -428,7
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    
Upptagande av lån 2 649,4 265,2
Amortering av lån -259,6 -614,4
Återköp och avyttring av egna aktier   - -19,3
Inlösta, utfärdade och återköpta köpoptioner   -9,4 58,2
Emissionskostnader   -1,3 -
Övrig finansiering   -119,8 -3,3
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare -183,0 -56,2
Utbetald utdelning till innehav utan bestämmande inflytande -5,4 -2,7
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 070,9 -372,5
Årets kassaflöde 103,2 148,9
Likvida medel vid årets början 216,0 99,1
Valutakursdifferens i likvida medel 26,1 -32,0
Likvida medel vid årets slut 345,3 216,0
Senast uppdaterad: 2022-02-14 17:13:39 av alexander@paziraei.com