Koncernens resultaträkning

Ladda ned Excel

MSEK Not 2021 2020
Nettoomsättning 7 992,6 5 273,3
Kostnad för sålda varor   -5 136,0 -3 454,9
Bruttoresultat   2 856,6 1 818,4
Försäljningskostnader -1 485,5 -873,6
Administrationskostnader -388,1 -272,9
Forskning och utveckling -33,5 -23,9
Övriga rörelseintäkter 99,8 84,3
Övriga rörelsekostnader -53,0 -59,8
Rörelseresultat 996,3 672,5
Finansiella intäkter 96,7 0,7
Finansiella kostnader -165,8 -14,2
Finansnetto   -69,1 -13,5
Resultat före skatt   927,2 659,0
Skatt -206,6 -139,3
ÅRETS RESULTAT   720,6 519,7
Hänförligt till:      
Moderbolagets aktieägare   718,6 517,8
Innehav utan bestämmande inflytande   2,0 1,9
Resultat per aktie (SEK) 6,03 4,63
Resultat per aktie efter utspädning   6,01 4,61
Senast uppdaterad: 2022-02-14 17:13:23 av alexander@paziraei.com