Förändringar i moderbolagets eget kapital

Ladda ned Excel

Bundet eget kapital Fritt eget kapital
MSEK Aktiekapital Överkursfond Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Totalt
INGÅENDE EGET KAPITAL 2020-01-01 58,3 1 134,3 -40,5 1 152,1
Årets resultat 98,6 98,6
Årets totalresultat 98,6 98,6
Utdelning -56,2 -56,2
Återköp av egna aktier -31,0 -31,0
Avyttring av egna aktier 11,7 11,7
Utfärdade köpoptioner 58,2 58,2
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2020-12-31 58,3 1 134,3 40,8 1 233,4
         
  Bundet eget kapital Fritt eget kapital  
MSEK Aktiekapital Överkursfond Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Totalt
INGÅENDE EGET KAPITAL 2021-01-01 58,3 1 134,3 40,8 1 233,4
Årets resultat 66,1 66,1
Årets totalresultat 66,1 66,1
Apportemission 4,1 1 520,9 1 525,0
Emissionskostnader -1,3 -1,3
Utdelning -182,9 -182,9
Avyttring av egna aktier     281,0 281,0
Utfärdade köpoptioner -9,4 -9,4
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2021-12-31 62,4 2 653,9 195,6 2 911,9
         
         
Senast uppdaterad: 2022-02-14 17:12:05 av alexander@paziraei.com