Moderbolagets resultaträkning

Ladda ned Excel

MSEK Not 2021 2020
Nettoomsättning 50,5 40,7
Administrationskostnader -67,9 -60,6
Rörelseresultat   -17,4 -19,9
Ränteintäkter och liknande resultatposter 42,3 14,3
Räntekostnader och liknande resultatposter -42,9 -5,4
Resultat efter finansiella poster -18,0 -11,0
Bokslutsdispositioner 99,3 135,4
Resultat före skatt 81,3 124,4
Skatt -15,2 -25,8
Årets resultat 66,1 98,6
Senast uppdaterad: 2022-02-14 17:10:12 av alexander@paziraei.com