Moderbolagets resultaträkning

Ladda ned Excel

MSEK Not 2021 2020
Nettoomsättning 50,5 40,7
Administrationskostnader −67,9 −60,6
Rörelseresultat   −17,4 −19,9
Ränteintäkter och liknande resultatposter 42,3 14,3
Räntekostnader och liknande resultatposter −42,9 −5,4
Resultat efter finansiella poster −18,0 −11,0
Bokslutsdispositioner 99,3 135,4
Resultat före skatt 81,3 124,4
Skatt −15,2 −25,8
Årets resultat 66,1 98,6
Senast uppdaterad: 2022-02-14 17:10:12 av Alexander Paziraei