Moderbolagets kassaflödesanalys

Ladda ned Excel

MSEK Not 2021 2020
Resultat efter finansiella poster −18,0 −11,0
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 12,8 −21,1
Betald inkomstskatt −26,1 −5,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital −31,3 −37,8
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar −0,6 14,0
Ökning/minskning leverantörsskulder 1,3 0,5
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder   262,0 201,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten 231,4 177,8
INVESTERINGSVERKSAMHETEN    
Investeringar i imateriella anläggningstillgångar   −0,3 0,0
Investeringar i materiella anläggningstillgångar   −0,1 −0,7
Förvärv av verksamheter   0,0 0,0
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar −2 739,5 70,9
Kassaflöde från investeringsverksamheten −2 739,9 70,2
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    
Emissionskostnader   −1,3
Köpoptioner   −9,4 58,2
Förändring av checkräkning 451,7 −463,1
Återköp och avyttring av egna aktier −19,3
Upptagna lån 2 248,9 233,9
Amortering av lån 0,0 0,0
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare −182,9 −56,2
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 507,0 −246,5
ÅRETS KASSAFLÖDE −1,5 1,5
Likvida medel vid årets början 1,5 0,0
Kursdifferens i likvida medel   0,0 0,0
Likvida medel vid årets slut 0,0 1,5
Senast uppdaterad: 2022-02-14 17:11:45 av Alexander Paziraei