Aktien

Aktiekapitalet

Aktiekapitalet i AddLife AB uppgick den 31 december 2021 till 62 358 949 SEK. Antalet aktier i bolaget var 122 450 250 stycken, varav 4 615 136 aktier av serie A och 117 835 114 av serie B. Kvotvärdet uppgick till 0,51 SEK. Varje aktie av serie A medför tio röster och varje aktie av serie B medför en röst. Samtliga aktier äger lika rätt till utdelning. Endast B-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Utdelningspolicy

Styrelsen i AddLife har målsättningen att föreslå en utdelning motsvarande 30-50 procent av resultatet efter skatt. Vid fastställande av utdelningar tas hänsyn till investeringsbehov och andra faktorer som Bolagets styrelse anser vara av betydelse.

Omvandling av aktier

I enlighet med AddLifes bolagsordning har ägare av A-aktier rätt att omvandla dessa till B-aktier. Omvandlingen minskar det totala antalet röster i bolaget. Under räkenskapsåret har inga (10 080) A-aktier omvandlats till B-aktier. 

Senast uppdaterad: 2022-03-30 11:40:34 av jamilah.wass@add.life