Förvaltningsberättelse

Utdelning

AddLifes utdelningspolicy innebär en målsättning om en utdelning motsvarade 30–50 procent av koncernens genomsnittliga resultat efter skatt över en konjunkturcykel. Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman i maj 2022 att bolaget lämnar en utdelning om 2,00 (1,50) SEK för räkenskapsåret 2021. För vinstdisposition, se not 37

Dynamisk graf: Utdelning


Historiska data för utdelning per aktie har räknats om baserat på nyemission och aktiesplit. Omräkningsfaktorn är 4,041. 

Senast uppdaterad: 2022-03-29 15:10:26 av jamilah.wass@add.life