Not 37 Förslag till vinstdisposition


Ladda ned Excel

Till årsstämman i AddLife AB förfogande står:
Överkursfond 2 653,9
Balanserad vinst 129,5
Årets vinst 66,1
Summa vinstmedel 2 849,5
   
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:
Till aktieägarna utdelas 2,00 SEK per aktie¹ 243,9
Till balanserade vinstmedel överförs 2 605,6

¹ Beräknat på antalet utestående aktier vid årsredovisningens utgivande. Antalet återköpta B-aktier uppgår till 747 489 vid tidpunkten för utgivande av årsredovisningen.