Förvaltningsberättelse

Moderbolaget

Verksamheten i moderbolaget AddLife AB omfattar koncernledning, affärsområdesledning, koncernrapportering och finansförvaltning.

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 51 MSEK (41) och resultatet efter finansiella poster till -18 MSEK (-11). I bokslutsdispositioner ingår erhållet koncernbidrag med 259 MSEK (181) och lämnade koncernbidrag med -136 MSEK (-5). Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgår till -4 265 MSEK (70). Moderbolagets finansiella nettoskuld uppgick vid verksamhetsårets utgång till 3 122 MSEK (407).

Aktiekapital, återköp, incitamentsprogram och utdelning

Moderbolagets aktiekapital uppgick den 31 december 2021 till 62 358 949 SEK fördelat på nedan antal aktier med ett kvotvärde uppgående till 0,51 kronor per aktie.

Under året har två nyemissioner av B-aktier, om totalt 7 951 958 genomförts, vilka använts för betalning av Healthcare 21 och AddVision Group i enlighet med styrelsens mandat från årsstämman i maj 2020. Det totala antalet aktier uppgår till 122 450 250 varav antalet A-aktier är oförändrat om 4 615 136 och antalet B-aktier har ökat från 109 883 156 till 117 835 114 stycken. Aktier i eget förvar har minskat från 2 007 149 till 507 149 B-aktier efter att 1 500 000 B-aktier använts som del av betalning för aktierna i AddVision Group.

Den 31 december 2021 var antalet aktieägare 13 879 (7 501).

Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Två ägare kontrollerar vardera 10 procent eller mer av röstetalet. Dessa är Roosgruppen AB (Håkan Roos via bolag) med ett aktieinnehav motsvarande 14,84 procent av rösterna och Tom Hedelius med ett ägande om 12,62 procent av rösterna.

Enligt ÅRL 6 kap 2 a § ska noterade bolag lämna uppgifter om vissa förhållanden som kan påverka möjligheterna att ta över bolaget genom ett offentligt uppköpserbjudande avseende aktierna i bolaget. För det fall att bolaget avnoteras från Nasdaq Stockholm eller att annan en nuvarande huvudaktieägare uppnår en ägarandel över 50 procent av kapitalet eller rösterna kan beviljad kreditram avseende checkräkningskredit i Handelsbanken om 700 MSEK sägas upp.

Återköp av egna aktier och incitamentsprogram

Årsstämman i maj 2021 bemyndigade styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2022 återköpa högst tio procent av samtliga aktier i bolaget.

Återköpta aktier avser att täcka bolagets åtagande i utestående köpoptionsprogram. Under räkenskapsåret har återköp av 0 (500 000) egna B-aktier aktier gjorts. Medelantalet innehavda egna B-aktier uppgick under räkenskapsåret till 895 322 (2 370 836). Under året har 1 500 000 B-aktier i eget förvar använts som betalning för aktierna i AddVision Group. Vid utgången av året uppgick innehavda egna B-aktier till 497 489 (2 010 845) med ett genomsnittligt anskaffningspris om 52,12 SEK (52,12). Aktierna utgör 0,4 (1,8) procent av de utgivna aktierna och 0,3 (1,3) procent av röstetalet.

Vid utgången av året har AddLife fyra utestående köpoptionsprogram. Utfärdade köpoptioner på återköpta aktier har under räkenskapsåret medfört en beräknad utspädningseffekt baserat på periodens genomsnittliga aktiekurs om ca 0,5 procent (0,1).

Styrelsen har för avsikt att föreslå årsstämman i maj 2022 ett incitamentsprogram enligt samma, eller i allt väsentligt liknande, modell som beslutades om vid årsstämman 2021.

Senast uppdaterad: 2022-03-31 10:05:41 av jamilah.wass@add.life