Hållbarhet

Vårt fokus på hållbarhet 

Hållbarhet ingår som en central del i AddLifes vision, nämligen att förbättra människors liv genom att vara en ledande och värdeskapande aktör inom Life Science.

Ökade vårdbehov och kostnader för en växande och åldrande befolkning kommer att leda till att vården förändras. Sammankopplade enheter, framsteg inom dataanalys och artificiell intelligens kommer att stödja övergången från akut behandling till livslångt välbefinnande och tidig diagnostik. Transparens i fråga om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och affärsetik hos leverantörer och affärspartner utgör i allt högre grad grundläggande kriterier för våra intressenter. Samtidigt måste alla samhällssektorer bidra till att lösa utmaningen med klimatförändringar och resursbrist.

Vi strävar efter att vara flexibla och agila i bemötandet av de förändrade förväntningarna och att fortsätta att leverera vår vision. AddLifes organisation är decentraliserad och entreprenörsinriktad, vilket är en viktig del av vår kultur.

Under 2021 genomförde vi en ny väsentlighetsanalys för att bättre förstå de hållbarhetsfrågor som påverkar vår förmåga att skapa bestående värde för kunder, medarbetare, investerare, leverantörer och samhället i stort. För mer information, se Väsentlighetsanalys.

Vi kan konstatera att flera områden har utvecklats sedan väsentlighetsanalysen 2017, och vi ser nu ett större fokus framåt på miljöpåverkan. Väsentlighetsanalysen visar också att AddLife och intressenterna är mer samstämmiga avseende de prioriterade områdena. Denna bedömning ligger inte bara till grund för de områden som vi tar upp i den här hållbarhetsrapporten, utan även för vår plan för att integrera hållbarhet djupare i vår verksamhet, bland annat genom att sätta upp mål och KPI:er som kommer att fastställas under 2022. 

 

HÅLLBARHETSRAPPORT 2021

AddLife har upprättat en hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2021 som omfattar moderbolaget AddLife AB (publ) org nr 556995-8126 och dess 100 dotterbolag. Styrelsen har vid undertecknandet av årsredovisningen för 2021 även godkänt hållbarhetsrapporten. Någon standardmodell för hållbarhetsrapportering har inte tillämpats till fullo. Hållbarhetsrapporten syftar till att ge en övergripande beskrivning av AddLifes verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv och upplysa om de hållbarhetsaspekter som behövs för att förstå företagets utveckling, ställning, resultat samt konsekvenserna av verksamheten. AddLifes hållbarhetsrapport är delvis integrerad i årsredovisningen. På sidorna 6-10 i den tryckta årsredovisningen återfinns AddLifes affärsmodell och strategi för hållbar tillväxt. Sidorna 6-10 samt 25-38 utgör AddLifes lagstadgade hållbarhetsrapport.

 

Senast uppdaterad: 2022-03-30 13:45:35 av jamilah.wass@add.life