Koncernens totalresultat

Ladda ned Excel

MSEK 2021 2020
Årets resultat 720,6 519,7
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen    
Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter 72,5 −81,7
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen    
Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner 0,6 −5,0
Skatt hänförlig till poster som inte ska återföras i resultaträkningen −0,1 1,1
Övrigt totalresultat 73,0 −85,6
Årets totalresultat 793,6 434,1
Hänförligt till:    
Moderbolagets aktieägare 790,7 432,5
Innehav utan bestämmande inflytande 2,9 1,6
Senast uppdaterad: 2022-02-14 17:14:37 av Alexander Paziraei