AFFÄRSOMRÅDE

Affärsområde Medtech

Inom affärsområdet Medtech erbjuder dotterbolagen produkter och tjänster inom medicinteknik, samt hjälpmedel inom hemvård. Medtechs erbjudande vänder sig främst till offentligt finansierad sjukvård, hemvård och omsorg i Europa.


Dotterbolagen inom affärsområdet Medtech verkar genom lokal kännedom och närvaro med koncernens globala räckvidd. Dagens hälso- och sjukvård är nationella angelägenheter med globala och gemensamma utmaningar. Det gör att produkt- och tjänstebehovet är i stort sett likvärdigt oavsett geografisk marknad. Bolagen erbjuder egna produkter, ett brett utbud av produkter från andra leverantörer samt tjänster så som utbildning, support och service. Produktsortimentet spänner från enklare förbrukningsmaterial till avancerade instrument för kirurgiska ingrepp samt välfärdsteknologi, och hjälpmedel för äldre och funktionsnedsatta. Sammantaget kräver produktutbudet en gedigen medicinsk kunskap för att vägleda kunderna rätt. Försäljningen sker till cirka 90 procent genom offentliga upphandlingar.

 

Dynamisk graf: Medtech nettoomsättning per marknad

MEDTECH I SIFFROR

Nettoomsättning: 3 625 MSEK
EBITA: 310 MSEK
Medarbetare: 1 030
Andel av nettoomsättning: 45%

Marknadsutveckling 2021

Affärsläget för våra Medtech bolag har under året präglats av pandemin. Sjukvården har under större delen av 2021 varit inriktad på att behandla covid-19-patienter och den elektiva kirurgin har fått stå tillbaka. I takt med att restriktionerna på våra marknader minskats, har vi sett en ökad aktivitet, vilken i slutet på året avtog igen i samband med den fjärde vågen. Den organiska tillväxten, exklusive covid-19-relaterade produkter, uppgick till 2 procent under året.

Försäljningen av medicinteknisk utrustning var relativt stabil under året, men med stor skillnad mellan olika produktsegment. Försäljningen av personlig skyddsutrustning har normaliserats under året då sjukhusen till stor del har haft lager för att klara sina egna behov. Aktiviteten inom elektiv kirurgi har generellt varit låg under hela året på samtliga marknader men våra bolag har istället ökat försäljningen av andra typer av medicintekniska produkter. Samtidigt har flera bolag arbetat aktivt för att öka marginalerna både genom prishöjningar för att kompensera för ökade råvaru- och fraktkostnader samt genom att avsluta mindre lönsamma leverantörsavtal.

I början av året såg våra hemvårdsbolag utmaningar med begränsad möjlighet till utprovningar och installationer av olika hjälpmedel. Under andra kvartalet öppnade kunderna upp och försäljningen ökade. Intresset i marknaden för både våra digitala lösningar och övriga hjälpmedel är stort, men som resultat av återkommande restriktioner under fjärde kvartalet sjönk investeringstakten igen.

Som en följd av pandemin har sjukvården i Europa stora utmaningar med långa vårdköer samt en ökande och åldrande befolkning, vilket kommer att kräva omfattande investeringar i sjuk- och hälsovård på sikt.

Under 2021 har sex förvärv genomförts inom affärsområdet; AddVision (tidigare Vision Ophthalmology Group), Healthcare 21 Group (HC21), Fischer Medical, Camanio, Telia Health Monitoring och MBA Incorporado.

De största förvärven inom segmentet under 2021 var Healthcare 21, AddVision och MBA Incorporado. Dessa förvärv har gett oss en väsentlig tillväxt i Europa som öppnar nya och större marknader, som till exempel Storbritannien, med fler kunder och nya produktsegment bl.a. oftalmologi, ögonkirurgi. Under året har försäljningen på marknaderna utanför Norden utgjort nästan 70 procent av nettoomsättningen att jämföra med knappt 20 procent föregående år. Expansionen stärker både befintliga och nya leverantörsrelationer samt skapar ett större internt nätverk med ökade möjligheter att sälja våra egna produkter på nya marknader.

MEDTECHS STYRKOR

 • Medarbetare med lång medicinsk erfarenhet, lokal kännedom, hög servicegrad samt produktutvecklare inom välfärdsteknologi
 • Brett sortiment bestående av såväl egenutvecklade produkter som produkter från andra tillverkare
 • Stor flexibilitet kring kundanpassade lösningar liksom spetskompetens inom offentliga upphandlingar
 • Europeiskt distributions- och servicenätverk för såväl egna som andra leverantörers produkter och tjänster

 

MEDTECHS PRODUKTSEGMENT

 • Intensivvård
 • Endoskopi
 • Interventionell radiologi
 • Kirurgi
 • Oftalmologi
 • Ortopedi
 • Respiration
 • Sårvård
 • Välfärdsteknologi
 • Hjälpmedel för kök och badrum
 • Hjälpmedel för funktionsnedsatta barn

 

Senast uppdaterad: 2022-03-31 10:54:33 av lina.astrom@add.life